Czwartek, 18 lipca 2024

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

2020-09-22 17:15:56 (ost. akt: 2020-09-22 17:19:38)

Podziel się:

W 2020 roku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało dodane nowe działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”.

W ramach tego działania od 9 do 30 września 2020 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Jest to działanie, w ramach którego udziela się jednorazowej pomocy podmiotom w sposób szczególny dotknięty kryzysem związanym z COVID-19 i wymagającym wsparcia, w celu utrzymania płynności finansowej i przetrwania kryzysu.
Pomoc jest skierowana do rolników, którzy zajmują się tymi rodzajami produkcji, które w największym stopniu są dotknięte załamaniem się rynku w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 jak bydło (wołowina), krowy (mleko krowie), świnie (prosięta/loch), owce, kozy drób rzeźny (kurczęta, gęsi indyki), drób reprodukcyjny (produkcja jaj kur rzeźnych) oraz uprawa roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).
O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek (według stanu w dniu 1 marca 2020 r.):
1) był posiadaczem co najmniej:
- 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
- 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
- 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
- 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
- 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.,
oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r.;
2) prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk;
3) prowadził produkcję: kurcząt rzeźnych lub gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych;
4) w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.
Liczba zwierząt będąca w posiadaniu rolnika będzie ustalana przez ARiMR wg danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich i siedzib stad tych zwierząt prowadzonym przez Agencję. W odniesieniu do drobiu weryfikacja danych dotycząca rozmiaru produkcji będzie przeprowadzana na podstawie danych będących w posiadaniu Inspekcji Weterynaryjnej.
Pomoc jest przyznawana na wniosek o przyznanie pomocy składanym do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnik. Wnioski można składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.
Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy:
1) informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu lub miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku rolnika prowadzącego ww. produkcję oraz w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem tej produkcji prowadzonej przez małżonka;
2) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii określającej weterynaryjny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o ile został nadany – w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzących produkcję jaj wylęgowych, kurcząt, gęsi lub indyków;
3) dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji w 2020 r. – w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzącego uprawę roślin ozdobnych;
4) kopię deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki wydanej na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolnika lub jego małżon¬ka będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalającym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, który prowadził co najmniej jeden z następujących rodzajów działów specjalnych produkcji rolnej – uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych;
5) oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy – w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem zwierząt będących w posiadaniu małżonka lub produkcji prowadzonej przez małżonka.
Wysokość wsparcia finansowego jest uzależniona od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro. Natomiast łączna pomoc dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w kontekście trwającej epidemii COVID-19 w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 100 000 EUR.
Całkowite wydatki publiczne w euro w ramach nowego instrumentu wsparcia to ponad 273 mln euro.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może dokonać zmian we wniosku lub dołączo¬nych do tego wniosku dokumentach (niewynikających z wezwań kierownika biura powiatowego Agencji) w terminie 7 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, a wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy.


Polub nas na Facebooku:

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. RoNN #3018892 | 78.154.*.* 10 gru 2020 15:15

    covid nikogo nie oszczędza

    ! - + odpowiedz na ten komentarz