Poniedziałek, 2 października 2023

Kwalifikowany i elitarny

2018-02-15 10:15:04 (ost. akt: 2018-02-15 10:10:37)
dr Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora WM OR ARiMR w Olsztynie

dr Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora WM OR ARiMR w Olsztynie

Autor zdjęcia: Katarzyna Kaczmarek ARiMR

Podziel się:

Działanie wspomagające stosowanie przez rolników kwalifikowanego materiału siewnego w ciągu ubiegłego roku przeszło przez dwie agencje rządowe. Od początku funkcjonowania tego mechanizmu wsparcia produkcji rolnej, działaniem zajmowała się Agencja Rynku Rolnego. Po jej rozwiązaniu zeszłoroczne wypłaty realizował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a teraz z początkiem roku 2018 mechanizm przeszedł ostatecznie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O zmianach w sposobie składania wniosków rozmawiamy z dr. Marcinem Kazimierczukiem, zastępcą dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.

— Od 15 stycznia do 25 czerwca rolnicy z całej Polski mogą składać wnioski o przyznanie dopłat z tytułu zużytego materiału siewnego lub nasadzeniowego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Tym razem do biur powiatowych ARiMR.

— Do tej pory wniosek składało się do stolicy województwa, trzeba było pofatygować się do Olsztyna. Natomiast dzięki temu, że ARIMR ma biura powiatowe w każdym mieście powiatowym, teraz wnioski składamy właśnie w naszych biurach powiatowych. Jest to uproszczenie, skrócenie drogi do urzędu i zaoszczędzenie czasu i pieniędzy rolników. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego i to kierownik BP będzie podejmować decyzje w kwestii przyznania pomocy.

Ponieważ świadczona pomoc finansowa jest pomocą o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie, rolnik musi kontrolować poziom wykorzystania przysługujących środków w okresie ostatnich trzech lat. Przypomnijmy. Wysokość pomocy nie może przekroczyć w okresie trzech lat podatkowych 15 tys. euro.

— Jak kontrolować tę kwotę?

— Wystarczy przejrzeć chronologicznie wstecz decyzje o przyznaniu środków z tytułu zużytego materiału siewnego lub nasadzeniowego kategorii elitarny lub kwalifikowany, są one zarazem zaświadczeniami wskazującym poziom wykorzystania środków z pomocy de minimis w rolnictwie. Do wniosku natomiast trzeba będzie załączyć oryginalne zaświadczenie albo jego kopię potwierdzoną przez notariusza lub organ który je wydał albo przez upoważnionego pracownika ARiMR. Chodzi o zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał rolnik w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), licząc wstecz od roku, w którym złożony zostanie wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych). Inne rozwiązanie to złożenie oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.

— Według KOWR w zeszłym roku rolnicy złożyli 65,8 tys. wniosków o przyznanie dopłat, z czego w województwie warmińsko-mazurskim zostało pozytywnie zaopiniowanych 2709, na kwotę blisko 6 mln złotych. Płatności dotyczyły upraw o powierzchni 59 tys. hektarów. Czy w tym roku można spodziewać się podobnych wyników?

— Każdy rok to nowe otwarcie. Najpierw zbierane są wnioski od 15 stycznia do 25 czerwca. Potem do 30 września czekamy na rozporządzenie Rady Ministrów i dopiero to rozporządzenie na bieżący rok przedłoży nam odpowiednie stawki. Kwota wsparcia będzie znana dopiero po opublikowaniu rozporządzenia, gdyż uwzględni ona zarówno budżet działania jak i podział środków między zweryfikowane już wnioski rolników, czyli zadeklarowaną powierzchnię upraw.

Od 2017 roku budżet wsparcia wzrósł z 100 mln do 120 mln zł i w zeszłym roku stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych kwalifikowanym materiałem siewnym wynosiły: 92,45 zł — w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych; 147,90 zł — w przypadku roślin strączkowych; 462,25 zł — w przypadku ziemniaków. W tym roku kwoty dopiero poznamy.

— Kto może ubiegać się o takie wsparcie i jakie warunki trzeba spełnić?

— O wsparcie może ubiegać się każdy producent rolny, który posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatą na powierzchni min. 1 ha. Dopłata dotyczy materiału siewnego tylko odmian zarejestrowanych i sprzedawanych przez upoważnione do tego podmioty gospodarcze, co trzeba oczywiście sprawdzić.

Dopłaty dotyczą: zbóż (jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto); roślin strączkowych (bobik, groch siewny, łubin, soja, wyka siewna); ziemniaków; mieszanek zbożowych oraz roślin pastewnych sporządzonych wyłącznie z kwalifikowanego materiału siewnego zbóż i roślin strączkowych.


Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Trzeba tu również pamiętać o minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych. Ilości te określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 roku.

— Co jeśli na gruncie obsianym/obsadzonym wystąpiła szkoda?

— Do wniosku należy złożyć oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu. Dokument składany jest w sytuacji, gdy uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej jak: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawina — w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dodatkowo należy udokumentować wystąpienie szkody poprzez złożenie przynajmniej jednego dokumentu jak np. protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Czyli ponieśliśmy koszty związane z zakupem i obsianiem materiałem siewnym, jednak siła wyższa spowodowała, że nie jesteśmy w stanie uprawy prowadzić dalej bo uległa zniszczeniu, ale dzięki temu, że mamy np. protokół z wystąpienia szkody mamy podstawę do ubiegania się o wnioskowaną dopłatę.

— Jak rozliczamy poniesione wydatki?

— Materiał siewny objęty dopłatami należy zakupić w okresie od 15 lipca 2017 r. do 15 czerwca 2018 r. Wydatki rozliczamy na podstawie faktury zakupu pod warunkiem, że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia i/lub na podstawie dokumentu wydania z magazynu. Co ważne ten dokument powinien zawierać: datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego, nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego i numer partii materiału siewnego.

— Kiedy rolnik otrzyma pieniądze?

— Decyzję o przyznaniu pomocy kierownik BP ARiMR wydaje w terminie do 60 dni po wejściu w życie rozporządzenia o wysokości tegorocznych stawek, a płatność następuje do 30 dni po przyznaniu tej decyzji.

Więcej informacji o dokumentach potrzebnych do wniosku na stronie http://arimr.gov.pl/

Anna Uranowska
a.uranowska@rolniczeabc.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 2 (329) luty 2018Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB