Czwartek, 13 maja 2021

Warto produkować w grupie

2016-12-22 18:26:28 (ost. akt: 2016-12-22 18:58:57)
Dariusz Wasiela, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie

Dariusz Wasiela, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Podziel się:

Od wielu lat mówi się, że polscy producenci rolni są zbyt mocno rozdrobnieni, aby byli w stanie konkurować ze swoimi odpowiednikami z Europy zachodniej. Jednym ze sposobów polepszenia konkurencyjności rodzimego rolnictwa jest zrzeszanie się gospodarzy w grupy producenckie, które na zachodzie są popularne i funkcjonują z powodzeniem.

Rejestracją grup producenckich od grudnia ubiegłego roku zajmuje się Agencja Rynku Rolnego. O wymogach, obowiązkach i korzyściach związanych z grupami rozmawiamy z Dariuszem Wasielą, Dyrektorem Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie

— Jakie korzyści wiążą się ze zrzeszaniem się rolników w grupy producenckie?

— Utworzenie grupy producentów rolnych daje korzyści jej członkom w zakresie dostosowania produktu i procesu produkcji do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu oraz przygotowania do sprzedaży czy centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych.
Poza tym do korzyści można zaliczyć: ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, rozwijanie umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji, a także ochronę środowiska naturalnego.
To wszystko jest ważne przy budowaniu wspólnej marki produktu.

— Czy trudno jest założyć taką grupę rolną? Jak uzyskać status grupy producenckiej?

— W pierwszym etapie należy wybrać formę prawną i dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu trzeba zorganizować zebranie założycielskie, uchwalić powołanie grupy (w przypadku spółki z o.o. — poprzez akt notarialny), uchwalić statut, wybrać zarząd i radę nadzorczą oraz komisję rewizyjną. Następnie należy uchwalić regulaminy wewnętrzne oraz zawrzeć umowę członkowską.
Po uzyskaniu postanowienia sądu o wpisie do KRS, kolejnym krokiem jest uzyskanie numeru REGON w wojewódzkim urzędzie statystycznym. Następny krok to zgłoszenie uzyskanego zaświadczenia o numerze REGON w KRS oraz otwarcie rachunku bankowego firmy. Później trzeba jeszcze pozyskać numer identyfikacyjny NIP w urzędzie skarbowym oraz zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

— Te wymagania dotyczą właściwie rejestracji każdej formy działalności. Jakie są specjalne wymagania odnośnie funkcjonowanie grup rolnych?

— W głównej mierze grupy rolne mogą być tworzone przez osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Grupa musi być utworzona przez co najmniej pięciu producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów, a przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowić mają więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów, dla których grupa powstała.
Grupa musi prowadzić działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, a preferowane formy to spółka z o.o., spółdzielnia, zrzeszenie lub stowarzyszenie.

— Zdaje się, że utworzona grupa musi się dodatkowo zarejestrować w Oddziale Terenowym ARR właściwym ze względu na siedzibę grupy?

— Tak, rejestracja polega głównie na złożeniu opracowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami — wszystkie formularze można pobrać ze stron internetowych Agencji — oraz przedłożenia statutu i planu biznesowego. W statucie muszą się znaleźć zasady przyjmowania nowego członka i występowania z grupy, wymóg przynależności tylko do jednej grupy w obrębie jednego produktu bądź grupy produktów, wymóg sprzedaży przez każdego członka poprzez grupę co najmniej 80 proc. wyprodukowanych produktów oraz zasady dostarczania przez członków informacji dotyczących wielkości sprzedaży. Jeżeli chodzi o plan biznesowy, musi być sporządzony na okres pięciu lat, a ponadto musi z niego wynikać, w jaki sposób grupa ma zamiar zrealizować wyznaczone w procesie powstawania cele.

— Czy na wpisaniu grupy lub organizacji producentów do rejestru prowadzonego przez ARR kończą się dla jej członków obowiązki formalne?

— Niestety, nie. Każdego roku grupa zobowiązana jest do składania sprawozdania dotyczącego obrotu produktem lub grupą produktów ze względu na które została utworzona. Takie sprawozdanie składa się Dyrektorowi OT Agencji w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności grupy.

— Jakie elementy musi zawierać takie sprawozdanie?

— Sprawozdanie dotyczy wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona za okres objęty sprawozdaniem.
Okres ten liczony jest od daty wpisania grupy do rejestru i obejmuje rok jej działalności.

— A co ze skalą produkcji w ramach takiej grupy — istnieją jakieś ograniczenia?

— Jeśli chodzi o maksymalną wielkość produkcji grupy, to takich ograniczeń nie ma. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określił natomiast minimalną roczną wielkość produkcji towarowej u wszystkich członków grupy i sprzedaną do tej grupy. Dla przykładu, w naszym województwie w przypadku produkcji zbóż jest to 750 ton, mleka — 100 tys. litrów, a świń — 4000 sztuk.

— W trakcie działalności grupy producenckiej mogą zdarzyć się zmiany. Trzeba je zgłaszać do Agencji?

— Tak. Grupa ma obowiązek informowania Dyrektora OT o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze w terminie miesiąca od dnia kiedy taka zmiana nastąpiła.

— Jeśli jesteśmy w obszarze produkcji, warto wspomnieć o produkcji żywności wytwarzanej w ramach systemów gwarantujących jakość wyrobów. Rolnicy do takich systemów jakości mogą przystępować, posiłkując się unijnymi dofinansowaniami za pośrednictwem ARR.

— Tutaj trzeba zacząć od tego, że w Polsce rynek produktów o wysokiej, ponadstandardowej, potwierdzonej jakości produkcji rozwija się dopiero od kilku lat. Ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów w kraju i zagranicą, produkcja żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, a więc w oparciu o określone i sprawdzane standardy gwarantujące unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i wzmacniania współpracy w łańcuchu żywnościowym.
W związku z tym, w celu usprawnienia łańcucha dostaw żywności, niezbędna jest zmiana kierunku konkurowania, polegająca na poprawie jakości towarów dostarczanych na rynek. Chodzi o to, że lepsze wyniki ekonomiczne od wytwarzania dużej ilości ujednoliconych produktów, daje wprowadzanie do obrotu towarów objętych systemami jakości.
Aby wspomóc rolników w zmianie kierunku produkcji, Agencja Rynku Rolnego w dniach od 2 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

— Gdzie konkretnie takie wnioski o wsparcie z tego źródła się składa?

— W Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy (szczegóły pomocy w ramce — red.).

Na zakończenie z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia, wszystkim rolnikom, ich rodzinom, pracownikom instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz pracownikom oświaty chciałbym życzyć zdrowia, pogody ducha oraz wytchnienia od codziennych trosk, a wszystkim dzieciom radości i uśmiechu.

Na każdy dzień Nowego Roku 2017 życzę wszystkim w imieniu swoim i pracowników Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie optymizmu, pomyślności oraz spełnienia wszystkich marzeń.

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”

Wnioski ARR przyjmuje do 31 grudnia.
Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki. Pomoc nie będzie przyznana tym producentom rolnym, którzy korzystali z takiej pomocy w latach poprzednich w ramach tego samego systemu jakości.
Aby skorzystać z pomocy, należy wytwarzać produkty w następujących systemach jakości:

Unijne:
— Rolnictwo ekologiczne
— Chroniona Nazwa Pochodzenia,
— Chronione Oznaczenie Geograficzne
— Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Krajowe:
— Integrowana Produkcja Roślin,
— Jakość Tradycja
— Quality Meat Program (QMP) — dotyczy wołowiny
— Pork Quality System (PQS) – dotyczy wieprzowiny
— Quality Assurance for Food Products (QAFP) — dotyczy tuszek drobiowych, kulinarnego mięsa wieprzowego oraz wędlin.

Wysokość kwoty pomocy w zależności od systemu wynosi od 1470 zł do nawet 3200 zł. Okres wpłacania pomocy producentowi wynosi 3 lata i dotyczy refundacji poniesionych kosztów na:
— kontrolę, po której wydawany jest stosowny certyfikat
— składki na rzecz grupy producentów
— zakupu specjalistycznych publikacji
— zakupu pułapek feromonowych, barwnych i lepowych w przypadku „Integrowanej produkcji”.

Grupy producenckie — ważny termin!
Warto przypomnieć wszystkim grupom producentów rolnych wpisanych do rejestru grup producentów rolnych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, że powinny złożyć wniosek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2016 r.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w OT ARR właściwym dla siedziby grupy lub wysłać pocztą. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. Konsekwencją braku złożenia wniosku będzie wykreślenie grupy z rejestru.
Obowiązek złożenia wniosku o potwierdzeniu spełnienia warunków uznania wynika ze znowelizowanej ustawy o grupach producentów rolnych z 11 września ubiegłego roku.
Wszystkie informacje na temat grup i organizacji producentów można też uzyskać w Oddziale Terenowym ARR w Olsztynie, ul. Partyzantów 1/2 lub telefonicznie pod numerami 89 535 47 09 lub 89 535 47 27.

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 12 (315) 14 grudnia 2016 r

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB