Czwartek, 24 czerwca 2021

KRUS. Zasiłki macierzyńskie po nowemu

2015-12-23 10:00:00 (ost. akt: 2015-12-18 09:10:18)
O zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia przez matkę dziecka będzie się mógł też ubiegać ubezpieczony ojciec dziecka

O zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia przez matkę dziecka będzie się mógł też ubiegać ubezpieczony ojciec dziecka

Autor zdjęcia: Grzegorz Czykwin

Podziel się:

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłki macierzyńskie dla ubezpieczonych rolników i domowników będą przyznawane według nowych zasad. Jaka będzie wysokość świadczeń? Komu będą przysługiwały i na jakich zasadach? Kto zaś z nich w ogóle nie skorzysta?

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zasiłek macierzyński będzie przysługiwał — z mocy ustawy lub na wniosek — osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, która: jest matką albo ojcem dziecka; bądź przysposobiła dziecko w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego — do ukończenia 10. roku życia; bądź przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego — do 10. roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie; bądź przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego — do 10. roku życia).

O zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia przez matkę dziecka będzie się mógł też ubiegać ubezpieczony ojciec dziecka. Świadczenie ma mu przysługiwać w przypadku skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, bądź też w sytuacji śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Ile pieniędzy dostaniemy?


Od 1 stycznia zasiłek macierzyński będzie wypłacany w wysokości 1 000 zł miesięcznie (kwota zasiłku za niepełny miesiąc ma być ustalana proporcjonalnie do liczby dni, za które przysługuje). — Jako świadczenie okresowe będzie przysługiwał przez okres 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego ulegnie wydłużeniu w przypadku urodzenia przy jednym porodzie większej liczby dzieci. Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego będzie przysługiwał w tym samym czasie jeden zasiłek macierzyński bez względu na liczbę wychowywanych dzieci — precyzuje KRUS.

Kiedy zasiłek się nie należy?


Świadczenie nie zostanie przyznane wówczas, gdy co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjmie je na wychowanie, otrzyma zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Zasiłek nie będzie wypłacany także w sytuacjach, kiedy dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej (w przypadku osoby, która jest matką lub ojcem oraz osoby, która przysposobiła dziecko), a także gdy jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie będą sprawować lub zaprzestaną sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Prawo do zasiłku macierzyńskiego tracą też osoby, które zostaną wyłączone z ubezpieczenia emerytalno-rentowego.


Okres przejściowy


Zgodnie z nowymi przepisami, ubezpieczonej matce dziecka, której przed 1 stycznia 2016 r. zostanie wypłacony zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. (tj. w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej), po 31 grudnia 2015 r. będzie przysługiwał zasiłek macierzyński przez okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni od daty urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie (bądź odpowiednio dłużej w przypadku ciąży mnogiej). Jak podaje KRUS, miesięczne kwoty zasiłku w okresie przejściowym wyniosą odpowiednio: 705 zł w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; 528 zł w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci; 313 zł w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci; 110 zł w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci.

Składamy wniosek


Aby ubiegać się o zasiłek macierzyński, należy we właściwej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Do dokumentu trzeba dołączyć: w przypadku zasiłku z tytułu urodzenia dziecka — skrócony odpis aktu jego urodzenia; jeśli staramy się o świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia z wnioskiem do sądu o przysposobienie — oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie oraz zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia o przysposobienie dziecka zawierające datę jego urodzenia; natomiast przy wnioskowaniu o zasiłek z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej — prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu go w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokument potwierdzający wiek dziecka.

— Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustalane będzie od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. W przypadku złożenia wniosku w późniejszym terminie, jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym — informuje KRUS.

Podstawa prawna:
— art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.1217);
— ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704 z późn. zm.).


Krzysztof Napierski, gazeta@kurierprzasnyski.pl


Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 12 (303) 16 grudnia 2015 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB