Wtorek, 5 marca 2024

ARiMR wspiera młodych rolników - 200 tys. zł premii. Start naboru 30 sierpnia do 29 września 2023

2023-09-06 06:03:02 (ost. akt: 2023-09-06 06:04:34)

Autor zdjęcia: ARMiR

Podziel się:

W dniu 14.08.2023 r. Prezes ARiMR ogłosił termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.11 Premie dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który przypadł na okres 
od 30 sierpnia 2023 r. do 29 września 2023 r. Limit środków, jaki jest przewidziany na wypłatę premii w ramach interwencji I.11 wynosi 811 mln zł. Wnioski o przyznanie pomocy można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Celem interwencji I.11 Premie dla młodych rolników jest udzielenie pomocy na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, zapewniając dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa.

O udzielenie pomocy może się ubiegać osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat) oraz która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej. Ponadto pomoc przyznaje się osobie, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący. Szczegółowy wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych został określony w załączniku do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników, który jest dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Premia może być przyznana również osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:
>>> powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie w roku wyjściowym;
>>> kwalifikacje zawodowe lub umiejętności;
>>> różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem;
>>> przejmowanie gospodarstwa w całości;
>>> uczestnictwo w systemach jakości;
>>> wielkość ekonomiczna gospodarstwa w okresie wyjściowym;
>>> prowadzenie produkcji zwierzęcej;
>>> dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy.

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów, przy czym minimalna suma punktów kwalifikująca do przyznania premii to 7 punktów. W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje płeć wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez kobietę.

W sytuacji, kiedy kilku wnioskodawców tej samej płci uzyskało taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wyjściowa powierzchnia UR w gospodarstwie, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma wnioskodawca posiadający gospodarstwo o większej powierzchni UR.

Natomiast w przypadku wnioskodawców tej samej płci, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów i wskazali w biznesplanie gospodarstwa o identycznej wyjściowej powierzchni UR, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszego wnioskodawcę.

Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy jest biznesplan, który zawiera spójną koncepcję rozpoczynania i rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz przewiduje działania spójne i zgodne z zaplanowaną działalnością rolniczą.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca podpisuje z ARiMR umowę o przyznaniu pomocy.


Pomoc jest przyznawana w formie płatności ryczałtowej w kwocie 200 000 zł i jest wypłacana na wniosek o płatność w dwóch ratach, kolejno 140 000 zł i 60 000 zł, jeżeli zostały spełnione warunki wypłaty odpowiednio pierwszej lub drugiej raty pomocy.

W ramach inwestycji z tytułu przyznanej premii uwzględnia się przede wszystkim następujące kategorie inwestycji:
1) inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
2) zakup nieruchomości rolnych;
3) zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
4) inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
5) zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
6) zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Wszelkie informacje oraz dokumenty aplikacyjne dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.11 Premie dla młodych rolników są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr.

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB