środa, 7 grudnia 2022

Nowy pomysł ARiMR na wsparcie dobrostanu terenów zielonych

2022-10-04 17:18:21 (ost. akt: 2022-10-04 17:19:31)

Autor zdjęcia: ARiMR

Podziel się:

Trwa otwarty konkurs, w którym zwycięzcy otrzymują granty na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury w częściach wspólnych rodzinnych ogrodów działkowych (ROD).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tym roku po raz pierwszy ogłosiła konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, z Działania 2.5. „Poprawa jakości środowiska miejskiego” należącego do Osi priorytetowej II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Otwarty konkurs grantowy jest podzielony na etapy miesięczne. Projekt ruszył od 30 maja br., a wrześniowy nabór jest już IV etapem projektu. W województwie warmińsko-mazurskim Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) złożyły jak dotąd 18 wniosków na kwotę niemal 1,5 mln zł.
Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.:
- przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
- poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,
- zwiększenie wartości usług ekosystemów.

https://m.wm.pl/2022/10/orig/garden-822295-1280-909470.jpg

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1073), przez stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.
Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu więcej niż jeden wniosek. Jeden wniosek o przyznanie grantu składany przez stowarzyszenie ogrodowe, może obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony przez to stowarzyszenia ogrodowe. ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.
Kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. W przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (maksymalna wartość grantu) ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł, ale nie więcej niż 150 000 zł. Kwoty minimalne i maksymalne dotyczą kosztów, które mają być poniesione na wsparcie rozwoju zielonej infrastruktury jednego ROD oraz dotyczą kosztów przewidywanych na etapie składania wniosku o przyznanie grantu. Wzrost kosztów rzeczywistych w trakcie realizacji projektów ponad limit wydatków określony we wniosku o przyznanie grantu nie zostanie objęty refundacją.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu do dnia 31 sierpnia 2023 r. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Ubiegając się o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, w zakresie kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem.

https://m.wm.pl/2022/10/orig/apple-tree-2258181-1920-909471.jpg

Złożone wnioski o przyznanie grantu oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym, a w dalszej kolejności uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów. Granty przyznawane są Wnioskodawcom, zgodnie z kolejnością umieszczania wniosków na liście rankingowej, z tym że suma wartości wszystkich przyznanych grantów nie może przekroczyć kwoty 47 mln złotych. Projekt może być zakwalifikowany do przyznania grantu pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę minimum 20 punktów.

Konkurs będzie wdrażany w comiesięcznych etapach, aż do wyczerpania środków zarezerwowanych na przedmiotowe działanie.

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB