Wtorek, 25 stycznia 2022

ARiMR - Podsumowanie 2021

2021-11-24 10:25:20 (ost. akt: 2021-11-24 10:49:37)

Autor zdjęcia: fot.pixabay

Podziel się:

Kampania płatności bezpośrednich i obszarowych oraz kilka innych form pomocy udzielonej Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – część I podsumowania 2021 roku

Od początku swego istnienia ARiMR najwięcej środków przekazuje w ramach tzw. dopłat. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, by przyśpieszyć pomoc, od sześciu lat realizuje wypłatę w formie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich a od trzech lat zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW tj. „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”, „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej”. W tym roku wypłata zaliczek ruszyła 18 października.
W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld zł. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. sięga nieco ponad 3 mld zł. Do 15 listopada prawie 80% rolników, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, otrzymało już zaliczki z tego tytułu. ARiMR zrealizowała płatności zaliczkowe w ramach dopłat bezpośrednich na kwotę prawie 8 mld zł dla ponad 1 mln rolników. Z kolei ponad 844 tys. beneficjentów otrzymało 2,03 mld zł zaliczkowych płatności obszarowych PROW.
W woj. warmińsko-mazurskim w bieżącym roku o przyznanie dopłat bezpośrednich ubiegało się 42 364 rolników. W postaci zaliczek na konta prawie 33 tys. rolników do tej pory trafiło ponad 496,33 mln zł płatności bezpośrednich. Ponad 169,75 mln zł zaliczkowych płatności obszarowych PROW zasiliło konta ponad 34,5 tys. wnioskodawców z terenu Warmii i Mazur.
Zaliczki są wypłacane na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc. Przekazywanie zaliczek dla rolników zakończy się 30 listopada 2021 r., a od 1 grudnia Agencja rozpocznie realizację płatności końcowych.
Dobrostan zwierząt
Rolnicy, którzy zadbali o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt hodowlanych w gospodarstwie przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu, po raz drugi mogli ubiegać się o wsparcie w ramach działania finansowanego z budżetu PROW na lata 2014-2020, którym jest „Dobrostan zwierząt”. Od tego roku płatnością dobrostanową oprócz krów, loch i tuczników zostały objęte również owce w wieku co najmniej 12 miesięcy utrzymywane w gospodarstwie od 16 października br. do 14 marca przyszłego roku.
Ze złożonych w woj. warmińsko-mazurskim dokumentów wynika, że zwierzęta w podwyższonym standardzie będą utrzymywane w ponad 6,5 tys. gospodarstw, i będzie dotyczyło to łącznie blisko 190 tys. świń, krów i owiec.
Pomoc udzielana w związku z występowaniem ASF
W odpowiedzi na trudną sytuację na rynku trzody chlewnej ARiMR realizuje również pomoc krajową, która obejmuje już istniejące w latach poprzednich lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań zarówno prewencyjnych, jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Pomoc ta obejmuje m.in. bioasekurację gospodarstw, eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF, osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych.
Do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach trzodę chlewną mogli starać się o refundację 50 proc. wydatków poniesionych na bioasekurację. Program umożliwiał zwrot poniesionych przez hodowców świń kosztów na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji; zakup odzieży ochronnej oraz zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
W przeprowadzonym naborze zarejestrowano 3,9 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 17 mln zł. W woj. warmińsko-mazurskim wnioski o refundację poniesionych wydatków na bioasekurację złożyło 339 producentów na łączną kwotę 925,5 tys. zł.
Do 30 listopada producenci trzody chlewnej mogą składać wnioski o wsparcie umożliwiające wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń w następstwie zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale albo w okresie 12 miesięcy, począwszy od czwartego kwartału 2020 r. Do dnia 15 listopada w skali kraju o to wsparcie ubiegało się 3 966 producentów trzody na kwotę prawie 251,01 mln zł, w tym do biur powiatowych z woj. warmińsko-mazurskiego wpłynęło 569 wniosków na kwotę 40,94 mln zł. ARiMR jest w trakcie weryfikacji wniosków i wypłaty środków. Do tej pory Agencja wypłaciła 105,26 mln zł.
Producenci świń, którzy mają problemy z obsługą zaciągniętych zobowiązań finansowych wynikających z prowadzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki na sfinansowanie spłaty powstałego zadłużenia. Wnioskowana w 2021 r. kwota o to wsparcie w woj. warmińsko-mazurskim wynosi teraz 6,86 mln zł.
Realizowana przez Agencję wspomniana pomoc krajowa obejmuje również producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. Wysokość pomocy uzależniona jest od średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 sztuk na jednego producenta) oraz liczby dni objętej zakazem produkcji w danym roku kalendarzowym i kwoty 0,36 zł za każdy dzień. Rekompensata wypłacana jest za dany rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego. W 2021 roku wnioski złożyło już 750 rolników na kwotę ponad 1,86 mln zł i do tej pory ARiMR przekazała na konta producentów 1,75 mln zł.
Wsparcie dla pszczelarzy
ARiMR w swojej ofercie w 2021 r. po raz pierwszy miała również wsparcie dla pszczelarzy w postaci dofinasowania do przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc mogli ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosiła 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. W skali kraju pomoc w kwocie ok 19,73 mln zł trafiła do ponad 23 tys. pszczelarzy i obejmowała ponad 988 tys. rodzin pszczelich. W naszym województwie ze wsparcia skorzystało 1479 pszczelarzy na kwotę ponad 1,88 mln zł.
Pomoc w przypadku szkód w uprawach rolnych
Pomoc realizowana przez Agencję obejmuje również jednorazową pomoc ad hoc i pomoc taka została skierowana do rolników, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Z takiej pomocy mogli skorzystać producenci rolni, którzy ponieśli w 2020 roku straty w uprawach rolnych w wyniku: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, obsunięcie się ziemi lub lawiny. W ramach tego wsparcia pomoc skierowano do prawie 27,7 tys. rolników w łącznej kwocie ponad 127,77 mln zł.

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB