Czwartek, 13 maja 2021

PSR 2020 – co warto wiedzieć o spisie rolnym?

2020-09-30 08:00:00 (ost. akt: 2020-09-29 23:16:13) Artykuł sponsorowany

Podziel się:

W okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r., zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020 (Dz.U. 2019, poz. 28), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest realizowany Spis rolny.

Kogo spisujemy?
Spisem są objęte wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:
− osoby fizyczne - gospodarstwa indywidualne, o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej oraz poniżej 1 ha (w tym nieposiadające użytków rolnych) prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami:
0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
0,5 ha – dla krzewów owocowych,
0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
0,5 ha – dla chmielu,
0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
0,1 ha – dla tytoniu,
5 sztuk – dla bydła ogółem,
20 sztuk– dla świń ogółem,
5 sztuk – dla loch,
20 sztuk – dla owiec ogółem,
20 sztuk – dla kóz ogółem,
100 sztuk – dla drobiu ogółem,
10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
20 pni – dla pszczół;
− osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy prowadzona działalność rolnicza jest działalnością podstawową czy drugorzędną.
Gospodarstwo rolne to jednostka wyodrębniona pod względem technicznym i ekonomicznym, posiadająca odrębne kierownictwo (użytkownik lub zarządzający) i prowadząca działalność rolniczą.

Działalność rolnicza to:
− działalność związana z uprawą roślin, która obejmuje uprawy rolne, w tym grzyby jadalne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych;
− chów i hodowla zwierząt gospodarskich w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132);
− działalność polegająca na utrzymaniu użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1–3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312).
Użytkownik gospodarstwa rolnego to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne niezależnie od tego, czy jest jego właścicielem, dzierżawcą czy też użytkuje je z innego tytułu, oraz niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej lub kilku gmin.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Za niedopełnienie obowiązku spisowego Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. w art. 57 przewiduje karę grzywny, a o jej wysokości decyduje sąd.
Dniem referencyjnym spisu jest 1 czerwca 2020 r. Należy jednak zaznaczyć, że część danych, ze względu na ich specyfikę, dotyczy okresu ostatnich 12 miesięcy, kończącego się w dniu referencyjnym badania, tj. od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. W dziale Aktywność ekonomiczna, w części dotyczącej aktywności bieżącej, okresem referencyjnym jest dodatkowo tydzień kończący się w dniu referencyjnym badania, tj. od 26 maja do 1 czerwca 2020 r.

Informacje dotyczące stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.


− Użytkowanie gruntów
Zebrane zostaną dane odnoszące się tylko do powierzchni użytkowanej przez gospodarstwo w dniu referencyjnym, według poszczególnych rodzajów gruntów:
· użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej (zasiewów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, sadów i innych upraw trwałych – rozwijana Lista upraw trwałych, ogrodów przydomowych, gruntów ugorowanych);
· użytków rolnych pozostałych, tj. wyłączonych z produkcji ze względów ekonomicznych, społecznych lub innych. Grunty te znajdują się jednak w kondycji pozwalającej, w razie zmiany decyzji co do ich przyszłego użytkowania, na ich szybkie przywrócenie do produkcji rolniczej, przy wykorzystaniu zasobów dostępnych w gospodarstwie rolnym;
· lasów i gruntów leśnych, łącznie z plantacjami drzew i krzewów o krótkiej rotacji przeznaczonych głównie na cele energetyczne – niezależnie od rodzaju gruntów na jakich zostały założone;
· pozostałych gruntów, będących pod zabudowaniami, podwórzami, placami, ogrodami ozdobnymi, parkami, wodami śródlądowymi, rowami melioracyjnymi, porośniętych wikliną w stanie naturalnym, terenów bagiennych, torfowisk, żwirowni, nieużytków (w tym gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych), przeznaczonych dla rekreacji itp. Do pozostałych gruntów należy zaliczyć także powierzchnię gruntów rolnych nie użytkowanych rolniczo, jeżeli grunty te nie powrócą już do użytkowania rolniczego np. grunty rolne przeznaczone pod budowę drogi itp.
Dodatkowo powierzchnia użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze zostanie opisana w podziale na formy własności (tytuł władania):
· własne – łącznie ze współwłasnością małżeńską oraz współwłasnością członków gospodarstwa domowego;
· dzierżawione od innych osób, na podstawie umowy pisemnej, ustnej lub bezumownie;
· użytkowane wspólnie – grunty użytkowane przez właściciela gruntów i wspólników w części przynależnej użytkownikowi, użytkowane z tytułu zajmowania określonego stanowiska (leśniczy, ksiądz, nauczyciel, itp.), a także użytkowane przez gospodarstwo grunty należące do gospodarstw opuszczonych. Nie obejmuje gminnych wspólnot gruntowych.

− Powierzchnia zasiewów i inna
Powierzchnia w gruncie lub pod osłonami (w szklarniach, tunelach wysokich – minimum 1,5 m w szczycie lub inspektach):
· kwiatów i roślin ozdobnych uprawianych na cele ozdobne lub rozsady/nasiona;
· ziół i przypraw uprawianych na cele konsumpcyjne lub rozsady/nasiona;
· pozostałych upraw rolnych i ogrodniczych z podziałem na poszczególne gatunki, rodzaj (np. formy jare i ozime), przeznaczenie (np.: do spożycia, na paszę, na ziarno, na zielonkę) – rozwijana Lista upraw. Do powierzchni zasiewów należy zaliczyć również powierzchnię, która była zaplanowana i obsiana/obsadzona po 1 czerwca 2020 r., pod zbiór w bieżącym roku (np. późnych odmian warzyw). Nie należy ujmować tu upraw przeznaczonych na przyoranie – grunty ugorowane z roślinami uprawianymi jako plon główny.
Dla powierzchni warzyw, truskawek i poziomek gruntowych zostanie dodatkowo ustalona powierzchnia uprawy w płodozmianie z uprawami rolnymi lub ogrodniczymi.
W podanej powierzchni upraw jednorocznych i wieloletnich zostanie wyodrębniona ogólna powierzchnia, która została przeznaczona na cele energetyczne, a więc na produkcję biopaliw, energii elektrycznej i termalnej wytwarzanej z biomasy.

− Zwierzęta gospodarskie
Badaniem objęte zostaną zwierzęta, które znajdowały się w gospodarstwie rolnym oraz zwierzęta wysłane na wypas na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych (np. redyki), będące własnością użytkownika gospodarstwa rolnego lub członków jego gospodarstwa domowego, jak również zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na wychów, opas, tucz (np. umowy kontraktacyjne dla świń), przechowywanie (np. hotele dla koni) itp. Wyjątek stanowią pnie pszczele (ule), które będą spisane u ich właściciela niezależnie od miejsca gdzie się znajdowały.
Spisem pogłowia zostaną objęte następujące gatunki zwierząt gospodarskich:
· bydło (bydło domowe oraz bawoły, bizony i ich krzyżówki z bydłem domowym);
· świnie;
· owce;
· kozy;
· drób (drób kurzy – brojlery, nioski, kury i koguty, indyki, kaczki, gęsi, strusie, perliczki, przepiórki. gołębie, bażanty i inne gatunki, ale bez ptactwa utrzymywanego do celów łowieckich);
· konie (rzeźne, robocze, użytkowane rekreacyjnie, klacze zarodowe i pozostałe koniowate – kuce, osły, muły, osłomuły);
· króliki utrzymywane na mięso;
· zwierzęta futerkowe (lisy, norki, nutrie, tchórzofretki, szynszyle, króliki na futra i inne futerkowe);
· pnie pszczele zasiedlone rodzinami pszczelimi;
· inne zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie rolnym dla produkcji mięsa (jelenie, daniele, sarny, łosie, renifery, dziki, świniodziki itp.).
Zostaną uwzględnione: wiek, płeć, waga oraz niektóre cechy produkcyjno-użytkowe zwierząt gospodarskich.
W przypadku bydła, świń i kur niosek zebrane zostaną także informacje o sposobie ich utrzymywania:
· dla bydła – liczba stanowisk w oborach: ściołowych i bezściołowych, uwięziowych i wolnostanowiskowych, używanych wybiegach poza budynkiem, gdzie zwierzęta mogą przebywać przez część dnia. Dodatkowo informacje o wypasie (jeśli trwał dłużej niż 2 godziny dziennie), również na gruntach wspólnych nienależących do gospodarstwa rolnego, np. gruntach gminnych oraz liczbie zwierząt przebywających cały rok poza budynkiem inwentarskim;
· dla świń – liczba stanowisk w chlewniach: z podłogą rusztową, z podłogą częściowo rusztową, z podłogą litą z płytką ściółką, z głęboką ściółką, innego typu, używanych wybiegach poza budynkiem. Dodatkowo informacja o liczbie zwierzęta stale przebywających poza budynkiem inwentarskim, w systemie otwartym, tzw. „outdoor”, na ograniczonym terenie z wykorzystaniem przestawnych budek zapewniających ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi;
· dla kur niosek – liczba stanowisk w kurniku: klatkowym z taśmowym przenośnikiem odchodów, klatkowym z głębokim dołem na odchody, wolnowybiegowym (wolnostanowiskowym), wolnowybiegowym z głęboką ściółką, w tym z dostępem do wybiegu poza budynkiem.

− Budynki gospodarskie
Liczba i pojemność/powierzchnia użytkowanych w gospodarstwie:
· obór;
· chlewni;
· kurników;
· silosów zbożowych;
· silosów paszowych;
· silosów na kiszonki;
· sortowni, przechowalni i chłodni przeznaczonych do przechowywania płodów rolnych i ogrodniczych;
· kopców ziemnych i technicznych z napowietrzaniem przeznaczonych do przechowywania przede wszystkim warzyw i owoców;
· stodół przeznaczonych do przechowywania zebranego zboża, siana i słomy, jak również narzędzi oraz pojazdów i maszyn rolniczych.

− Maszyny i urządzenia rolnicze
Spisaniu podlegają ciągniki i ładowarki teleskopowe (według mocy silnika) oraz maszyny i urządzenia rolnicze, sprawne technicznie, jak również znajdujące się w remoncie oraz przeznaczone do naprawy (niesprawne technicznie przez okres krótszy niż 1 rok), własne (stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa lub członka jego gospodarstwa domowego) i wspólne (będące współwłasnością i użytkowane przez więcej niż jedno gospodarstwo rolne), które wykorzystywane były wyłącznie lub częściowo do prac związanych z rolnictwem. Ciągniki i ładowarki teleskopowe, maszyny i urządzenia rolnicze należące do kilku rolników spisywane będą u tego rolnika, u którego znajdowały się w dniu referencyjnym. Zebrana zostanie informacja o liczbie:
· kombajnów zbożowych;
· kombajnów buraczanych, samobieżnych wyorywaczy buraków, zestawów do sprzętu buraków firmy „Matrot”;
· kombajnów ziemniaczanych;
· kombajnów do zbioru owoców;
· silosokombajnów, tj. maszyn rolniczych podczepianych lub samobieżnych służących do ścinania
i rozdrabniania roślin np. kombajnów zielonkowych, sieczkarni, ścinaczy zielonek;
· kopaczek do ziemniaków;
· przyczep zbierających, przeznaczonych do zbioru z pokosów lub wałów podsuszonej słomy, siana, zielonek i kolb kukurydzy oraz transportu i rozładunku;
· pras zbierających, przeznaczonych do zbioru, prasowania i wiązania w bele zgrabionego w wały siana i słomy po kombajnie zbożowym;
· sadzarek do ziemniaków;
· siewników;
· agregatów uprawowych, służących do kompleksowego rozdrabniania i spulchniania roli;
· polowych opryskiwaczy ciągnikowych i samojezdnych;
· sadowniczych opryskiwaczy ciągnikowych i samojezdnych;
· rozsiewaczy nawozów i wapna;
· rozrzutników obornika;
· wozów asenizacyjnych, w tym z aplikatorem;
· kosiarek polowych zawieszanych lub samojezdnych;
· ładowaczy chwytakowych i czołowych zawieszanych i zaczepianych na ciągnikach, a także samobieżnych;
· robotów udojowych – zautomatyzowanych stacji udojowych.
Dodatkowo zostanie pozyskana informacja o liczbie maszyn odbierających sygnały z satelitów systemu GPS i na ich podstawie obliczających określone parametry pracy.

− Działalność gospodarcza
Pozyskanie informacji o prowadzeniu dodatkowej zarobkowej działalność gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym, tj. wykorzystującej zasoby gospodarstwa rolnego (siłę roboczą, teren, budynki, park maszynowy itp.) lub produkty rolne w nim powstałe. Zakres tej działalności może obejmować:
· agroturystykę;
· rękodzieło;
· przetwórstwo produktów rolnych;
· produkcję energii na rynek;
· przetwarzanie surowego drewna w gospodarstwie;
· akwakulturę;
· rolnicze prace kontraktowe z wykorzystaniem środków produkcji gospodarstwa;
· nierolnicze prace kontraktowe z wykorzystaniem środków produkcji gospodarstwa;
· leśnictwo;
· świadczenie usług zdrowotnych, socjalnych lub edukacyjnych;
· inne działalności.

− Chów i hodowla ryb
W gospodarstwach zajmujących się dodatkowo chowem lub hodowlą ryb pozyskane zostaną informacje powierzchni stawów rybnych o wodzie stojącej, zasilanych głównie przez opady atmosferyczne oraz płytkie wody podziemne;
· powierzchni stawów rybnych mających stałe połączenie z wodą płynącą (rzeką, strugą, strumieniem, potokiem);
· objętości urządzeń do chowu lub hodowli ryb takich jak: baseny i tory wodne, przegrody i sadze, klatki oraz systemy recyrkulacji;
· gatunkach ryb utrzymywanych w gospodarstwie, tj. karpiach, rybach łososiowatych, rybach jesiotrowatych sumach afrykańskich oraz innych gatunkach.

Informacje dotyczące okresu od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie


− Użytkowanie gruntów
Pozyskana zostanie informacja o powierzchni użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej, które mogły być nawadniane przy istniejących zasobach wody i z wykorzystaniem posiadanych przez gospodarstwo urządzeń nawadniających (z wyłączeniem ogrodów przydomowych i upraw pod osłonami).

− Powierzchnia zasiewów i inna
Powierzchnia uprawy międzyplonów (poplonów) jarych lub ozimych wysiewanych z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt lub na przyoranie jako zielony nawóz. Międzyplony są uprawiane na powierzchniach po zbiorze plonu głównego, czyli roślin wykazanych już w powierzchni zasiewów i gruntów ugorowanych.
Pozyskana zostanie również informacja o największej powierzchni zajmowanej, w okresie ostatnich 12 miesięcy, pod uprawę grzybów jadalnych np. pieczarek, boczniaków, twardziaka jadalnego (shiitake), pierścieniaka uprawnego i innych. W przypadku wielokrotnego użytkowania tej samej powierzchni należy wykazać ją tylko raz. Gdy uprawę prowadzono na wielu poziomach należy podać łączną powierzchnię wszystkich półek, na których ją prowadzono.

− Nawożenie
Badaniem zostanie objęte zużycie nawozów mineralnych (azotowych, fosforowych, potasowych lub wieloskładnikowych) w masie towarowej nazw handlowych nawozów – rozwijana Lista nawozów:
· pod uprawy w szklarniach, tunelach foliowych wysokich (minimum 1,5 m w szczycie) oraz inspektach;
· pod uprawy w gruncie (na odkrytym polu lub pod niskim przykryciem);
· na łąki trwałe;
· na pastwiska trwałe;
· w sadach i w innych uprawach trwałych;
· pod kwiaty i rośliny ozdobne;
· pod zioła lub przyprawy;
· pod poplony.
Pozyskana zostanie również informacja o zużyciu nawozów wapniowych bez magnezu lub wapniowo-magnezowych w masie towarowej – rozwijana Lista nawozów oraz powierzchni użytków rolnych, na której je zastosowano.
Pozyskane zostaną dane o ilość zużytych nawozów naturalnych tj. obornika, pomiotu ptasiego, gnojówki, gnojowicy i stosownie powierzchni użytków rolnych na której je zastosowano. W uzupełnieniu zostanie ustalony bilans nawozów naturalnych, tj. wykorzystanie do nawożenia nawozów wyprodukowanych w gospodarstwie, wywóz do innego gospodarstwa lub biogazowni, przywóz do gospodarstwa w celu nawożenia. Jeżeli w gospodarstwie wykorzystano do nawożenia nawozy naturalne, to pojawi się pytanie dotyczące metod ich stosowania, tj.:
· rozrzutowo z przyoraniem w ciągu 4 godzin;
· rozrzutowo z przyoraniem po 4 godzinach (do 24 godzin po aplikacji);
· rozrzutowo bez przyorania;
· pasmowo wężami wleczonymi – przy użyciu zespołu giętkich przewodów, których końcówki leżą swobodnie na powierzchni gleby;
· pasmowo przy wykorzystaniu rozlewaczy z redlicami lub płozami – przy użyciu zespołu sztywnych przewodów zakończonych metalowymi redlicami lub płozami umożliwiającymi rozlewanie nawozu bezpośrednio pod powierzchnię;
· doglebowo przez dozowanie płytkie – przy użyciu aplikatorów talerzowych lub tarczowych, do wprowadzania płynnych nawozów naturalnych w szczeliny płytkie, zwykle o głębokości ok. 5 cm (nie więcej niż 10 cm). Szczeliny mogą pozostać otwarte;
· doglebowo przez dozowanie głębokie – przy użyciu aplikatorów na bazie kultywatorów lub bron talerzowych do wprowadzania płynnych nawozów naturalnych w szczeliny głębokie, zwykle o głębokości do 30 cm. Po aplikacji szczeliny są zamknięte.
W gospodarstwach przechowujących nawozy naturalne zostanie opisany sposób i czas ich przechowywania:
· na pryzmach z płytą obornikową (zabezpieczoną w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu);
· na pryzmach bez płyty obornikowej;
· na pryzmach kompostowych, w których do napowietrzania i rozdrabniania materiału wykorzystuje się areatory (przerzucarki pryzm);
· pod podłogą rusztową;
· na głębokiej ściółce;
· w zbiorniku odkrytym;
· w zbiorniku z przepuszczalnym przykryciem;
· w zbiorniku z nieprzepuszczalnym przykryciem;
· w innych obiektach, np. workowych zbiornikach elastycznych.
Zbadane w spisie zostanie również zużycie do nawożenia odpadów przemysłu spożywczego, osadów ściekowych lub produktów pofermentacyjnych (płynnych lub stałych pozostałości powstających w trakcie produkcji biogazu rolniczego).

− Ochrona roślin
Zebrane zostaną dane o liczbie wykonanych w badanym okresie zabiegów środkami ochrony roślin na:
· zboża,
· warzywa,
· sady i inne uprawy trwałe,
· pozostałą powierzchnię użytków rolnych w dobrej kulturze,
· powierzchnię magazynową.
Należy wykazać łączną liczbę zastosowanych zabiegów, tj. uwzględnić zabiegi powtarzane w tym samym celu, ale w różnych terminach.
Zostaną ustalone źródła wsparcia w podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony roślin, tj.:
· korzystanie z personalnego doradztwa rolniczego prowadzonego przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, instytuty, podmioty doradztwa prywatnego;
· korzystanie z systemów wskazujących optymalny termin wykonania zabiegów ochrony roślin, np. NegFrey – system wspomagania decyzji w zwalczaniu zarazy ziemniaka;
· uwzględnianie progów szkodliwości ekonomicznej chorób i szkodników, pozwalających ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony do niezbędnego minimum i w ten sposób chronić zdrowie ludzi, zwierząt oraz środowisko naturalne;
· prowadzenie monitoringu organizmów szkodliwych;
· inne źródła doradztwa.
Pozyskane zostaną uzupełniające informacje o liczbie wykorzystywanych w badanym okresie niestandardowych urządzeń do zabiegów ochrony roślin (innych niż opryskiwacze polowe i sadownicze):
· zaprawiarek do nasion, również urządzeń do odkażania termicznego;
· opryskiwaczy ręcznych lub plecakowych;
· opryskiwaczy taczkowych;
· specjalnych instalacji lub urządzeń do wykonywania oprysków w szklarniach lub tunelach foliowych;
· innego sprzętu specjalistycznego, np. wytwornic aerozoli (zamgławiaczy), urządzeń do stosowania preparatów granulowanych, najczęściej przeznaczonych do zwalczania szkodników bytujących w glebie, urządzeń do stosowania zatrutych przynęt wykorzystywanych w zwalczaniu gryzoni na polach uprawnych, urządzeń do fumigacji (do zwalczania szkodników za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu), mazaczy ręcznych i taczkowych (urządzeń wyposażonych w zbiornik herbicydu, z którego preparat spływa na specjalny, nasiąkliwy knot nanoszący cienką warstwę preparatu układowego na rośliny, który jest przez nie wchłaniany).
Poddana zostanie samoocenie znajomość zasad integrowanej ochrony roślin przez użytkownika.

− Maszyny i urządzenia rolnicze
Ustalone zostanie, czy gospodarstwo korzystało, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dodatkowo lub wyłącznie z maszyn lub urządzeń należących do innych gospodarstw lub z usług rolniczych świadczonych przez specjalistyczne firmy, spółdzielnie rolnicze.

− Działalność gospodarcza
Zebrane zostaną informacje o:
· samozaopatrzeniu żywnościowym, tj. udziale wartości zużytych przez gospodarstwo domowe użytkownika w formie żywności nieprzetworzonej i przetworzonej produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w wartości końcowej produkcji rolniczej;
· prowadzeniu w badanym okresie sprzedaży własnych produktów rolnych i zwierząt gospodarskich, w tym bezpośredniej sprzedaży konsumentom końcowym, tzn. na targowiskach, we własnych sklepach, w ramach sprzedaży międzysąsiedzkiej;
· procentowym udziale przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług z działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym w wartości ogólnej sprzedaży produkcji gospodarstwa rolnego.

− Struktura dochodów
Pozyskana zostanie informacja o procentowym udziale poszczególnych źródeł dochodów w łącznych dochodach gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, tj. z:
· tytułu prowadzenia działalności rolniczej (należy uwzględnić także dotacje związane z produkcją rolniczą);
· tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (również dopłaty z tytułu zalesiania gruntów rolnych);
· pracy najemnej;
· tytułu emerytur i rent (również dochody z rent strukturalnych);
· innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą, tj. z tytułu pobierania zasiłku z pomocy społecznej, zasiłku wychowawczego, świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500 plus, alimentów, stypendium, pomocy zagranicznej, dochodów z dzierżawy ziemi, a także z lokat kapitałowych oraz wygranych w grach liczbowych i loteryjnych.

− Aktywność ekonomiczna
Badanie w zakresie aktywności ekonomicznej dotyczy wszystkich osób w wieku 15 lat i więcej, tzn. urodzonych 1 czerwca 2005 r. i wcześniej. Ma na celu uzyskanie informacji o osobach pracujących przy produkcji rolniczej w spisywanym gospodarstwie rolnym oraz ponoszonych przez nie nakładach pracy.
W gospodarstwach indywidualnych zbierane będą dane o nakładach pracy użytkownika gospodarstwa i członków jego rodziny, poniesionych w okresie ostatnich 12 miesięcy (aktywność stała), w tym o pracy wykonywanej w tygodniu od 26 maja do 1 czerwca 2020 r. (aktywność bieżąca) oraz o nakładach pracy osób spoza rodziny użytkownika – tylko aktywność stała. W przypadku gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, zbierane będą dane o wkładzie pracy osób tam zatrudnionych lub pracujących na innych zasadach, np. uczniowie, praktykanci, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, zakonnicy – tylko aktywność stała.
Dodatkowo zostanie zebrana informacja o wkładzie pracy w działalność inną niż rolnicza bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym.
Do osoby kierującej gospodarstwem rolnym (pełnoletniej osoby fizycznej, upoważnionej przez właściciela/użytkownika gospodarstwa rolnego do podejmowania decyzji bezpośrednio związanych z procesami produkcyjnymi, nadzorowania ich lub wykonywania), skierowany zostanie dodatkowy zakres pytań dotyczący m. in.:
· poziomu wykształcenia ogólnego i rolniczego;
· uczestnictwa w kursach doszkalających związanych z problematyką rolniczą;
· roku, w którym rozpoczęła kierowanie spisywanym gospodarstwem;
· czy dla kierowanego gospodarstwa rolnego został sporządzony na piśmie dokument Indywidualny plan bezpieczeństwa w gospodarstwie, zawierający informacje o zidentyfikowanych zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz zasady służące ich zapobieganiu.

Bieżące informacje a temat PSR 2020 zamieszczane są na stronie https://spisrolny.gov.plPolub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB