Piątek, 21 czerwca 2024

Interwencje leśno-zadrzewieniowe - rusza nabór wniosków w ARiMR

2024-05-29 07:13:41 (ost. akt: 2024-05-29 07:14:48)

Autor zdjęcia: ARiMR

Podziel się:

Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie, zadrzewienie, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Nabór w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Lasy odgrywają ważną rolę w procesie pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery i trwałego jego magazynowania w postaci węgla w biomasie drzewnej. Dodatkowo wspomagają różnicowanie krajobrazu i są miejscem bytowania wielu gatunków fauny i flory oraz kanałami migracji zwierząt dziko żyjących. Z tego względu w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) wspierane są m.in. niżej opisane interwencje leśno-zadrzewieniowe:
10.11 Zalesianie gruntów rolnych
Interwencja ta przewidziana jest do gruntów rolnych charakteryzujących się niską przydatnością dla rolnictwa, stanowiących potencjalny obszar dla zakładania upraw leśnych, jak również kształtowania struktury krajobrazu obszarów wiejskich. Płatności na zalesienie można uzyskać do gruntów niskich klas bonitacji lub wyłączonych z produkcji rolnej. Interwencja dedykowana jest rolnikom (osobom fizycznym lub prawnym), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, jednakże przyznawana im pomoc obejmuje jedynie koszty założenia uprawy leśnej tzw. wsparcie na zalesianie. Pomoc przyjmuje trzy formy, odpowiadające poszczególnym rodzajom wspieranych przedsięwzięć:
Wsparcie na zalesianie – wypłacane w pierwszym roku dokonania zalesienia jedynie do gruntu, na którym wprowadzone są nasadzenia. Wsparcie stanowi jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów: a) założenia uprawy leśnej, b) ochrony uprawy leśnej przed zniszczeniem poprzez ogrodzenie siatką metalową o wysokości co najmniej 2 m lub innym dopuszczalnym zabezpieczeniem.
Premia pielęgnacyjna - zryczałtowana płatność z tytułu poniesionych kosztów pielęgnacyjnych tj.: wykaszania chwastów, wykonania cięć pielęgnacyjnych, przerzedzenia przegęszczonych partii samosiewów. Wypłacana jest corocznie przez 5 lat.
Premia zalesieniowa – wypłacana corocznie przez: a) 5 lat do gruntów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej. Rekompensuje utracony dochód wynikający z podjętego zobowiązania lub utrzymania tego zalesienia; b) 12 lat do zalesionych gruntów rolnych – rekompensuje utracony dochód z działalności rolniczej.
10.12 Tworzenie zadrzewień śródpolnych
Interwencja prowadzi do urozmaicenia krajobrazu rolniczego, wspomaga utrzymanie równowagi ekologicznej na obszarach wiejskich, stanowiąc miejsce bytowania i bazę pokarmową dla ptaków i owadów zapylających. Wsparcie skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których zakładane będzie zadrzewienie śródpolne lub grunty te stanowią własność małżonka. W przypadku wsparcia na założenie zadrzewienia beneficjentem mogą być jednostki samorządu terytorialnego, natomiast jednostkom tym nie przysługuje 5-letnia premia z tytułu pielęgnacji zadrzewienia i utraconego dochodu z działalności rolniczej. Zadrzewienia w ramach PS WPR 2023-2027 mogą być wykonywane na gruntach wykazanych w ewidencji gruntów i budynków, jak grunty rolne stanowiące grunty orne. Pomoc nie przysługuje do gruntów, na których stwierdzono usunięcie drzew lub krzewów, które występowały na tym gruncie, w okresie 24 m-cy poprzedzających wykonanie tego zadrzewienia. Pomoc udzielana jest w formie ryczałtu i przyjmuje następujące formy:
Wsparcie na zadrzewienie – wypłacane w pierwszym roku wykonania zadrzewienia. To jednorazowa płatność z tytułu poniesionych kosztów: a) założenia zadrzewienia, b) ochrony zadrzewienia przed zniszczeniem dopuszczalnymi metodami.
Premia z tytułu zadrzewień – wypłacana przez 5 lat z tytułu poniesionych kosztów utrzymania i pielęgnacji zadrzewienia.
Do premii z tytułu zadrzewień uprawnieni są rolnicy, którzy założyli zadrzewienie w ramach poddziałania 8.1 PROW 2014-2020 oraz Interwencji 10.12 PS 2023-2027.

10.13 Zakładanie systemów rolno-leśnych
Jest to nowy rodzaj interwencji, niewdrażanej dotychczas w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Systemy rolno-leśne to sposób użytkowania gruntu rolnego, na którym drzewa lub krzewy są zintegrowane z uprawą rolną na tym samym obszarze. Jest to wielofunkcyjne użytkowanie gruntów przynoszące korzyści środowiskowo-klimatyczne. Rzędy drzew tworzą barierę chroniącą rośliny uprawne przed wiatrem, ograniczają parowanie wody, zapobiegają erozji wietrznej i wodnej. Systemy rolno-leśne, w których drzewa i krzewy stanowią część pastwiska dają zwierzętom schronienie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. System rolno-leśny w ramach PS 2023-2027 może być zakładany na gruntach: a) wykazanych w ewidencji gruntów i budynków, jako grunty rolne, stanowiące grunty orne lub trwałe użytki zielone (TUZ), z wyłączeniem TUZ na Naturze 2000, b) na których jest prowadzona działalność rolnicza. Wsparciem objęty zostanie system rolno-leśny o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większej niż 40 ha na rok.

10.14 Zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych
Interwencja dotyczy lasów prywatnych w wieku 11-60 lat, które wymagają znaczących nakładów w celu utrzymania ich w dobrej kondycji. Wsparcie przyznawane jest na inwestycje polegające na wprowadzeniu nasadzeń w istniejących lasach, przy uwzględnieniu lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych i klimatycznych danego obszaru, w celu wzrostu różnorodności biologicznej. Wsparciem objęte jest również wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, które przyczyniają się do zwiększenia odporności drzewostanów na zmiany klimatyczne. Interwencja 10.14 skierowana jest do właścicieli lasów prywatnych, ich stowarzyszeń i wspólnot gruntowych. Do pomocy kwalifikują się lasy oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty leśne, dla których opracowany jest uproszczony plan urządzenia lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Powierzchnia lasu powinna wynosić co najmniej 0.1 ha, a pomoc udzielana jest jednemu podmiotowi do powierzchni nie większej niż 40 ha na rok. Niezbędnym dokumentem w procesie ubiegania się o pomoc jest plan inwestycji zwiększających bioróżnorodność lasów prywatnych. Dokument ten sporządzany jest nieodpłatnie przez nadleśniczego. Wniosek o sporządzenie planu inwestycji składa się do Nadleśnictwa wraz z niezbędnymi dokumentami.

Prezes Agencji w okolicach 1 października 2024 r., poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w ramach poszczególnych interwencji. Informacje na temat wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/web/arimr.

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB