Czwartek, 24 czerwca 2021

Wsparcie na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

2019-07-15 12:00:00 (ost. akt: 2019-07-04 16:18:18)

Podziel się:

W dniu 1 marca 2019 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie, który odbywa się w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r. Pomoc na zalesienie jest premią inwestycyjną, która realizowana jest w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, które ma na celu zwiększanie obszarów leśnych poprzez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na gruntach rolnych oraz gruntach z sukcesją naturalną.

Beneficjenci

Wsparcie jest przyznawane osobie fizycznej lub prawnej, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą. Pomoc na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw. Premia może być przyznana beneficjentowi, jeżeli:
• został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
• zobowiązał się do: wykonania zalesienia gruntu zgodnie z wymogami planu zalesienia, a gdy jest to przewidziane w planie zalesienia wykonania również jego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami; uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego wykonania zalesienia – w przypadku ubiegania się o wsparcie na zalesienie, a planowane wykonanie zalesienia jest przedsięwzięciem, którego realizacja wymaga uzyskania takiej decyzji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną.

Kwalifikacja gruntów do zalesienia

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane beneficjentowi do gruntów:
• wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne, użytkowane jako grunty orne albo sady albo grunty z sukcesją naturalną;
• przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku braku tego planu oraz tego studium - gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
• stanowiących własność rolnika albo własność jego małżonka lub własność jednostki;
• o powierzchni nasadzeń co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem lub obszarem zalesionym.


Miejsce złożenia wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą rolnika. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Kopię planu zalesienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan;
2. Pisemną zgodę:
a) pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności,
b) małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty te stanowią własność małżonka rolnika;
3. Dokumenty potwierdzające własność gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia;
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną.
W kampanii 2019 r. rolnicy będą mogli dokonać zmiany do złożonego wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie w wyniku której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów dotyczących kwalifikowalności wniosku, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie. Ponadto zmian można dokonywać do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik został powiadomiony przez ARiMR o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty. W jednym wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie można ubiegać się o wsparcie na zalesienie gruntów objętych jednym planem zalesienia.

dr Marcin Kazimierczuk

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Sergej #2840241 | 212.7.*.* 27 gru 2019 20:22

    Mężczyźni! Znalazłem fajny serwis randkowy dla seksu, wiele dostępnych dziewcząt i kobiet z mojego miasta! Może być przydatny dla kogoś innego --- http://russex.xyz

    ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. Andrew #2793759 | 5.174.*.* 20 wrz 2019 12:16

    Bardzo dobre wieści https://www.mojarola.pl/wiadomosci-rolni cze/

    ! - + odpowiedz na ten komentarz