Czwartek, 24 czerwca 2021

Rozwój małego przetwórstwa rolno-spożywczego

2019-01-28 14:08:14 (ost. akt: 2019-01-28 14:20:29)

Autor zdjęcia: fot.arch.własne

Podziel się:

W związku z wejściem w życie w dniu 28 grudnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie MRiRW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014_2020 (Dz. U. poz. 2409), w dniu 31 grudnia 2018 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania wspierającego rozwój tak zwanego małego przetwórstwa rolno-spożywczego. Nabór wniosków o pomoc finansową przeprowadzony zostanie w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.

Beneficjenci małego przetwórstwa
O pomoc w ramach przedmiotowego naboru wniosków mogą ubiegać się dwie kategorie beneficjentów. Po pierwsze są to rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy podejmują prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w przywołanym wcześniej rozporządzeniu MRiRW. Ponadto osoby te winny: podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie; posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz wykazać zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku.
Drugą kategorią beneficjentów pomocy dla małego przetwórstwa są rolnicy lub małżonkowie rolników, którzy wykonujący lub podejmują wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159). Ponadto osoby te, podobnie jak w pierwszej kategorii, winny: podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie; posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz wykazać zdolność do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku o pomoc finansową.

Wysokość pomocy
Pomoc dla małego przetwórstwa rolno-spożywczego jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. Wsparcie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł w przypadku beneficjentów pierwszej kategorii, a w przypadku podmiotów z drugiej kategorii 100 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł .
Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Zakres przedmiotowy wsparcia

W ramach poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją)
a) maszyn lub urządzeń do:
magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
przetwarzania produktów rolnych,
magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;
2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.
3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji.
Należy w tym miejscu dodać, że koszty związane z inwestycją budowlaną są kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

Kolejność przysługiwania pomocy
O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Kryteria wyboru premiować będą:
• innowacyjność operacji (5 pkt),
• wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt),
• inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt),
• uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
• jeżeli operacja dotyczy działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. (5 pkt) - podmioty określone w punkcie 2,
• prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt) - podmioty określone w punkcie 1,
• operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt).
Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy
dr Marcin Kazimierczuk

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB