Wtorek, 20 kwietnia 2021

Środki z PROW 2014-2020 na rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego

2018-12-17 14:40:35 (ost. akt: 2018-12-18 11:05:14)

Podziel się:

W nowym 2019 r. planowane jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kolejne wezwanie w ramach którego ogłoszony zostanie termin i zasady przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Podstawa prawna

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581, z 2016 r. poz. 1191 i 1750 oraz z 2017 r. poz. 475 i 1245). Treść przedmiotowego rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kto może ubiegać się o wsparcie

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się podmiotowi, który: wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo; posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów; jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy.
Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight). Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej. Dofinansowanie może być przyznane na realizację projektów w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno - sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
Ponadto wnioskodawca zobowiązuje się do tego, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:
1) nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawierających mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawieranych bezpośrednio z:
• producentami rolnymi,
• grupami lub organizacjami producentów,
• związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów,
• podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne,

2) wykorzystywał do zamrażania i przechowywania co najmniej 50 % ilości produktów rolnych w ramach świadczenia usług w tym zakresie na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi,-
- przetwarzał co najmniej 50% ilości produktów rolnych na podstawie co najmniej 3-letnich umów o świadczenie usług zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami, które nabywają te produkty na podstawie umów zawartych z producentami rolnymi.

Wysokość pomocy

Pomoc w ramach poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi:
• 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
• 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. Wnioskodawcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

Zakres przedmiotowy wsparcia

W ramach poddziałania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1) zakupu (wraz z instalacją)
• maszyn lub urządzeń do: magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania; przetwarzania produktów rolnych; magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży; przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu;
• aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
• wdrożenia systemów zarządzania jakością;
• oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
• budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych);
• pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych obiektów;
• budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych;
• pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Należy w tym miejscu dodać, że koszty związane z inwestycją budowlaną są kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

Kryteria wyboru

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Kryteria wyboru premiować będą: inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu(5 pkt); innowacyjność operacji (5 pkt); prowadzenie działalności w formie spółdzielni (5 pkt); grupy producentów rolnych, związki grup, organizacje producentów lub ich zrzeszenia (5 pkt); uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt); operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt); prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka i wyrobów mleczarskich, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt); przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt); nabywanie surowców po zakończeniu operacji do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych (5 pkt). Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy
dr Marcin Kazimierczuk

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Sołtys #2646574 | 37.47.*.* 19 gru 2018 01:54

    Koło Ołownika jest niescowosć Pochwałki tam mieszka rornik co niszczy Srodowisko Latem co pszczcoły lataja on robi opryski i wylewa na pole Szambo jest tam blisko piekna rzeka a taki Ham tostaje totacie za niszczenie Srodowiska .Rybak

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) ! - + odpowiedz na ten komentarz