środa, 21 kwietnia 2021

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

2018-10-17 14:28:14 (ost. akt: 2018-10-17 14:53:19)
Dr Marcin Kazimierczuk, z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Dr Marcin Kazimierczuk, z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Podziel się:

Dobra wiadomosc! Od 15 października można składać wnioski i ubiegać się o tzw. premię na rozpoczęćie działalności pozarolniczej. Wnioski na specjalnym formularzu należy składać do 13 listopada tego roku.

Termin naboru wniosków:
Data rozpoczęcia naboru: 15 października 2018 r.
Data zakończenia naboru: 13 listopada 2018 r.

Wniosek na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR wraz z wymaganymi załącznikami (w tym biznesplan w formie elektronicznej), należy złożyć do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR (OR ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, np. osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio, albo przesyłką, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481, z późn. zm.), wysłaną na adres dyrektora właściwego OR ARiMR.

Rodzaj pomocy - premia
Wysokość wsparcia – 100 000 zł. wypłacana w dwóch ratach:
pierwsza w wysokości 80 000 zł.
druga w wysokości 20 000 zł.

Kryteria podmiotowe ubiegania się o pomoc:

Osoba fizyczna - rolnik, małżonek rolnika lub domownik - która:
1) jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
2) ma ukończone 18 lat w dniu składania wopp;
3) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wopp;
4) nie jest wpisana do CEIDG albo do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do przeprowadzenia odpowiednego typu szkół i placówek publicznych od 24 m-cy poprzedzających dzień złożenia wopp;
5) nie jest wspólnikiem spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego;
6) gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:
ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro, jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców;
7) w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi (albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa) jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Albo
Beneficjent lub małżonek beneficjneta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw , którzy trwale przekazani swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, który nie jest wpisany do CEIDG albo do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do przeprowadzenia odpowiednego typu szkół i placówek publicznych od 24 m-cy poprzedzających dzień złożenia wopp, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

Z pomocy nie mogą skorzystać osoby, które były beneficjentami:

- działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007–2013;
- działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007–2013;
- operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020;
- operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej” na rzecz rozwoju małych gospodarstw objętego PROW na lata 2014-2020.


Kryteria przedmiotowe ubiegania się o pomoc:

1. Operacja dotyczy działalności określonych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego („Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”);

2. Wydatki określone w biznesplanie muszą stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym:
• inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wg ich szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy;
• dopuszczalny jest zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia; Uwaga: Przez nowy środek transportu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017.1260 j.t.), rozumiemy pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany;
• inwestycje w środki trwałe i inne środki nie mogą być finansowane z udziałem innych środków publicznych;
• inwestycje w środki trwałe muszą być zgodne z cenami rynkowymi;

3. Operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1-go miejsca pracy (wliczając samozatrudnienie);

4. Operacja spełnia wymagania określone w programie oraz przepisach prawa mających zastosowanie do danego typu inwestycji;

5. Miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, w przypadku inwestycji nie związanych z nieruchomością, znajduje się w miejscowości należącej do:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
• gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców

Kryteria wyboru operacji

• W dniu złożenia wniosku o przyznanie wnioskodawca miał nie więcej niż 40 lat – przyznaje się 1 punkt;

• Operacja wpływa na realizację celów przekrojowych, w zakresie innowacyjności, o której mowa w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności wnioskodawca – przyznaje się 2 punkty;

• Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem lub małżonkiem beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem – przyznaje się 2 punkty;

• Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji o naborze wniosków było najwyższe w województwie – przyznaje się 2 punkty,

• Biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, utworzenie:
- co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – przyznaje się 3 punkty,
- co najmniej 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – przyznaje się 4 punkty;

• Posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie – przyznaje się 3 punkty.


W pierwszej kolejności pomoc przysługuje podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uzyskał co najmniej 4 punkty.

W przypadku podmiotów, które uzyskały mniej niż 4 punkty, przyznania pomocy odmawia się w drodze decyzji.

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 12 (339) październik 2018

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. jan #2669271 | 83.20.*.* 25 sty 2019 00:47

    ze względu na nowe wytyczne przygotowałem wpis na moim blogu: https://bizplanner.pl/2019/01/24/dofinan sowanie-na-dzialalnosc-pozarolnicza/ zapraszam

    ! - + odpowiedz na ten komentarz