Wtorek, 20 kwietnia 2021

Ostatnie dni na złożenie wniosku o „Premie dla młodych rolników”

2017-05-11 16:37:28 (ost. akt: 2017-05-23 14:10:13)
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza rolników do siedziby w Olsztynie i do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza rolników do siedziby w Olsztynie i do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego

Autor zdjęcia: Anna Uranowska

Podziel się:

Wsparcie dla młodych rolników w wysokości 100 tys. zł to premia, która ma głównie na celu ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych i nabywanych gospodarstwach rolnych.

Beneficjentem działania może być rolnik, który:


— nie ukończył 40 lat do dnia złożenia wniosku o pomoc;
— rozpoczął urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku;
— przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa: nie wystąpił o przyznanie płatności bezpośrednich oraz o inną pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych oraz nie był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru;
— posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
— zobowiąże się do realizacji biznesplanu, który jest kluczowym załącznikiem do wniosku o pomoc.

Główne wymogi dotyczące gospodarstwa


Powierzchnia użytków rolnych musi być równa co najmniej średniej krajowej, tj. 10,54 ha i nie może być większa niż 300 ha, a przynajmniej 70 proc. tej powierzchni (7,40 ha) musi stanowić przedmiot: własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa osiągnięta w wyniku realizacji biznesplanu powinna wzrosnąć o co najmniej 10 proc. Docelowo wielkość ta nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro.

https://m.wm.pl/2016/03/orig/0000095593-mp-otbr-6928v2-297918.jpg

Najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rolnik musi rozpocząć jako kierujący prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie.

Ważne kryteria biznesplanu


Punktowane kryteria brane pod uwagę w procesie oceny wniosku to:

— powierzchnia użytków rolnych — 0,25 pkt. za każdy ha użytków rolnych w gospodarstwie powyżej średniej powierzchni dla danego województwa (woj. warmińsko-mazurskim, średnia wynosi 22,70 ha) — do 5 pkt.;
— udokumentowane kwalifikacje rolnicze na dzień składania wniosku — w zależności od rodzaju wykształcenia rolniczego lub innego niż rolnicze i potwierdzonego stażu pracy — od 2 do 5 pkt.;
— rodzaj planowanej produkcji: zobowiązanie do uczestnictwa w unijnym systemie jakości, uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego, produkcja roślin wysokobiałkowych (co najmniej 1 ha) — 2 do 8 pkt.;
— kompleksowość biznesplanu: punktowana do 7 pkt.;
— wpływ na realizację celów przekrojowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (klimat, środowisko, innowacje) — nie więcej niż 9,5 pkt.;
— różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, a młodym rolnikiem — do 2 pkt.;
— przejęcie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości — 3 punkty.
Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych i informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentów oraz kontroli administracyjnej. Minimalna wymagana liczba punktów to 12.

Zobowiązania rolnika


Główne zobowiązania rolnika, który otrzyma premię:

— zrealizowanie biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie — do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
— podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie — co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
— prowadzenie jako kierujący działalności rolniczej w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan;
— rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej ewidencji, przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą oraz prowadzenie działań, z tytułu których przyznano punkty w ramach systemu wyboru operacji — co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy;
— spełnianie warunku, aby budynki i budowle znajdujące się w gospodarstwie wykorzystywane do produkcji rolnej oraz użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, nie stanowiły przedmiotu współwłasności lub współposiadania;
— umożliwianie przeprowadzenia przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów.

Doradca pomoże przygotować wniosek


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza rolników do siedziby w Olsztynie i do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Szczegółowych informacji i pomocy w przygotowaniu wniosku udzielą pracownicy Ośrodka. W momencie przygotowań do złożenia wniosku, szczególnie ważne są pytania dotyczących skorzystania z tego działania PROW.

Warto odpowiedzieć na kilka:

Czy aplikujący spełnia wymogi dotyczące powierzchni gospodarstwa i wielkości ekonomicznej?
Czy posiada odpowiednie kwalifikacje rolnicze?
Jakie zobowiązania i w jakim czasie powinien spełnić kandydat na „młodego rolnika”?
Na co można wydać uzyskaną premię?
Co ma zrobić lub czego nie robić, aby nie utracić szansy w obecnym lub kolejnym naborze wniosków?

Odpowiedzi pozwolą kandydatowi na „młodego rolnika” doprecyzować przygotowania do aplikacji o premię, a doradcy WMODR pomogą w przygotowaniu wniosku.

mgr inż. Maria Suszko, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 5 (320) maj 2017 r



Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB