Niedziela, 26 maja 2024

Rozwiń swoje małe gospodarstwo z ARiMR

2023-10-16 12:25:46 (ost. akt: 2023-10-16 12:28:24)

Autor zdjęcia: pixaby

Podziel się:

Małe gospodarstwa otrzymają od 100 do 120 tys. bezzwrotnej premii O wsparcie na interwencje I.10.5 Rozwój małych gospodarstw z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 będzie się można starać od 28 września do 27 października 2023 r. Nabór wniosków będzie prowadzony wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR.

Celem interwencji jest zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa, a w rezultacie jego konkurencyjności. Pomoc przyznawana będzie na operacje zapewniające zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarach: a) produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne lub b) produkcji ekologicznej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych metodami ekologicznymi.

Poprzez zwiększenie orientacji rynkowej należy rozumieć m.in.: zmianę profilu produkcji, poprawę jakości produkcji, zwiększenie wartości dodanej produktu lub wprowadzenie produktu na rynek.

Inwestycja powinna być w sposób racjonalny dostosowana do zasobów gospodarstwa oraz planowanej koncepcji jego zmian i nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu.

Wsparcie przyznaje się na operację, w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Dofinansowanie skierowane jest do rolników, którzy spełniają definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP):
mikroprzedsiębiorstwo- zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR,
małe przedsiębiorstwo- zatrudniające mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,
średnie przedsiębiorstwo- zatrudniające mniej niż 250 pracowników i roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.


Zachowanie progu zatrudnienia dla określenia wielkości przedsiębiorstwa jest obowiązkowe. Natomiast w przypadku pułapu dotyczącego rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego MŚP może wybrać jeden z nich. Przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu warunków finansowych jednocześnie i może przekroczyć jeden z tych pułapów, nie tracąc swojego statusu.

Posiadane przez wnioskodawcę gospodarstwo ma powierzchnię nie większą niż 300 ha i jego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym nie przekracza 25 tys. euro. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w roku wyjściowym brane jest pod uwagę:
w przypadku produkcji zwierzęcej – stan średnioroczny,
w przypadku produkcji roślinnej – uprawy w plonie głównym (jej okres wegetacji jest najdłuższy).


Wnioskodawca musi mieć nadany numer Ewidencji Producenta, który może uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR. Kolejnymi z wymogów są nieprowadzenie działalności wyłącznie w celach naukowo-badawczych i uzyskiwanie przychodu ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Potrzebny będzie biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa, który należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż 3 lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym.
W przypadku ubiegania się o pomoc na operację dotyczącą produkcji ekologicznej w gospodarstwie prowadzącym produkcję ekologiczną, wysokość przychodu określa się uwzględniając przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych metodami ekologicznymi, tj. produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji.

Standardowo wsparcie w formie ryczałtu ma wynieść:
120 tys. zł - w przypadku operacji dotyczącej produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną;
100 tys. zł - w przypadku pozostałych operacji.


Kwoty będą wypłacane beneficjentowi w dwóch ratach. Pierwsza to 80% kwoty przyznanej pomocy, a druga rata wynosi 20%. Maksymalny dopuszczalny poziom pomocy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. W okresie realizacji Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na rolnika i na gospodarstwo pomoc przysługuje tylko raz.

W ramach interwencji objęte są inwestycje materialne i niematerialne związane z prowadzeniem produkcji rolnej (także ekologicznej). Środki można przeznaczyć m.in. na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętów (w tym sprzętu komputerowego). Na zakup pojazdów fabrycznie nowych, które nie były do tej pory rejestrowane, a ich przeznaczenie będzie służyło produkcji rolnej. Zakup wartości niematerialnych i prawnych np. autorskie prawa majątkowe i pokrewne, licencje, prawa do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych.


Wsparciem nie zostaną objęte gospodarstwa w zakresie prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych. Wyjątek stanowi wyłącznie królik- utrzymywany w celu produkcji surowca mięsnego. Nie przewiduje się wsparcia w zakresie roślin wieloletnich na cele energetyczne. Działów specjalnych produkcji rolnej typu hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów i kotów rasowych, sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej (które są wspierane w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim).

Warunki, które musi spełniać wniosek o przyznanie pomocy (tzw. WOPP) to:
cele interwencji,
oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu kryteriów mikro-,małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP),
dane indentyfikacyjne wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo spółką cywilną, w zależności od formy prawnej wnioskodawcy należy również podać dane identyfikacyjne małżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy),
dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, dane wspólników spółki cywilnej oraz ich małżonków (jeśli dotyczy),
informacje o korespondencji elektronicznej,
oświadczenia i załączniki dostępne na stronie internetowej ARiMR.
Regulamin, wytyczne, instrukcja wypełnienia wniosku oraz wszelkie potrzebne materiały dotyczące formularza są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-malych-gospodarstw---nabor-wnioskow-od-28-wrzesnia-do-27-pazdziernika-2023-r

źródło: ARiMR
red.
rolniczeabc@rolniczeabc.pl

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB