środa, 21 kwietnia 2021

Płatności bezpośrednie za rok 2017. Nabór wniosków do 31 maja

2017-05-11 22:19:57 (ost. akt: 2017-05-26 08:24:20)
Kolejne płatności, o jakie mogą ubiegać się rolnicy, to m.in. płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją do zwierząt — krów, bydła, owiec i kóz

Kolejne płatności, o jakie mogą ubiegać się rolnicy, to m.in. płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją do zwierząt — krów, bydła, owiec i kóz

Autor zdjęcia: ARiMR

Podziel się:

Nabór wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego już trwa. Do 31 maja biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski od rolników. O obecnym naborze, wprowadzonych zmianach i przewidywanym wsparciu rozmawiamy z Leszkiem Potorskim, dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie.

— Nabór na płatności obszarowe, które wspierają gospodarowanie na wsi i wpływają na poprawę warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich, już się rozpoczął.

Leszek Potorski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie
Fot. Katarzyna Kaczmarek ARiMR
Leszek Potorski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie
Tak, trwa kampania przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za rok 2017. Decyzją ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z 12 maja br. została przedłużona do końca miesiąca. Wnioski należy składać w biurach powiatowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników do 31 maja, jednak kto nie zdąży tego zrobić, będzie mógł dostarczyć swój wniosek nawet do 26 czerwca, ale wówczas należy liczyć się z tym, że płatność będzie pomniejszona o 1 procent za każdy roboczy dzień opóźnienia.

W minionym, 2016 roku rolnicy złożyli w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR około 43 700 wniosków. Środki, które trafiły do rolników, to blisko miliard 186 mln złotych, w tym na poszczególne działania: płatności obszarowe (OB) — około 940 mln, płatności na obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) — 96 mln, na programy rolnośrodowiskowe (PRŚ) — 70 mln zł, na wsparcie inwestycyjne (BWI) — 80 mln.

Natomiast na ten rok, na kampanię 2017, w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w skali kraju przewidziano środki w wysokości 3,4 mld euro. Poszczególne stawki płatności zostaną określone po zamknięciu naboru i po przeliczeniu wskaźników, zgodnie z kursem wymiany walut z danego dnia.

— Czy to jedyny program z otwartym naborem w ostatnim czasie? Jakie wnioski można jeszcze składać w Agencji?

— Do 11 kwietnia przyjmowane były wnioski o przyznanie 100 tys. na działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, do 28 kwietnia czekaliśmy na rolników starających się o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw, 9 maja skończył się, rozpoczęty 10 kwietnia, nabór dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie podmiotów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”, w końcu do 15 maja w podstawowym terminie, a do 9 czerwca w uzupełniającym trwa przyjmowanie wniosków o płatności obszarowe i na końcu od 27 kwietnia do 26 maja trwa nabór na premie 100 tys. złotych dla młodych rolników na rozpoczęcie gospodarowania. Jak widać, kwiecień to gorący czas dla wnioskodawców i dla nas.

— Jakie są zmiany w tym roku względem zeszłego?

— Kilka kwestii zostało rozwiązanych z korzyścią dla rolników. Na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie działania rolnictwo ekologiczne i działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w PROW 2014-2020 oraz programu rolnośrodowiskowego PROW 2017-2013 — wprowadzono m.in. możliwość otrzymania płatności ekologicznej do nowo nasadzonych plantacji sadowniczych w ramach rolnictwa ekologicznego, czy podwyższono stawkę płatności dla koni w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Wprowadzono również kilka zmian: zastąpiono płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych uprawą roślin strączkowych na ziarno oraz płatnością do powierzchni upraw roślin pastewnych; płatność do powierzchni upraw owoców miękkich (malin i truskawek) zastąpiono płatnością do uprawy truskawek; od 2017 roku płatność do powierzchni upraw buraków cukrowych przysługuje do całej powierzchni uprawy objętej umową kontraktacyjną, płatność do zwierząt (krowy, bydło) obejmuje nie 30. A 20 sztuk; na wniosku nie trzeba też podawać numerów identyfikacyjnych posiadanych owiec i kóz.

— Uproszczono kwestie samego sposobu składania wniosków?

— Tak, każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany, który później uzupełnia — to pierwszy sposób składania wniosku. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji — to drugi sposób. No i trzeci — jest możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek. Ten sposób ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności obszarowych w ramach PROW przeszedł przemianę, która sprawiła, że jest on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla rolnika.

Teraz łatwiej będzie można uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR. W tym roku rolnik, aby uzyskać dostęp do e-wniosku, będzie musiał wpisać swój numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku — nie ma znaczenia, z jakiego tytułu została dokonana ta płatność. Dla kampanii 2017 dotyczy to ostatniej płatności zrealizowanej przez Agencję w roku 2016. Po weryfikacji system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła, które umożliwi zdalny dostęp do systemu. Koniec z osobistym dostarczaniem do biura powiatowego ARiMR wniosku o nadanie loginu i kodu dostępu, czyli hasła.

Ale to niejedyne pozytywne zmiany dla rolników. Wdrożone modyfikacje aplikacji e-wniosek zweryfikują poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. Aplikacja automatycznie sprawdzi, czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia działki głównej, a jeżeli tak się zdarzy, system zgłosi błąd. ARiMR przeniosła do aplikacji e-wniosek geometrię działek rolnych obejmujących 75 procent powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 2016.

Jeśli powierzchnia i kształt działek nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego, rolnik będzie mógł pobrać obrys działek wyrysowanych w poprzednim roku, a tym samym nie będzie musiał ponownie rysować ich powierzchni. Jeżeli powierzchnia ulegnie zmianie, rolnik będzie mógł dokonać modyfikacji wyrysowanego obszaru. Można również pobrać aktualne dane referencyjne dla każdej działki i zweryfikować czy dana działka kwalifikuje się do przyznania płatności ONW.

Zostanie również wdrożony mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie powierzchni deklarowanych do poszczególnych schematów pomocowych w stosunku do powierzchni maksymalnych kwalifikowalnych obszarów. Wszystko po to, żeby rolnicy chętniej sięgali do tego sposobu składania wniosków. Zdalne składanie wniosków to unijna tendencja i nas to również dotyczy. Obsługa interesantów za pomocą aplikacji internetowych jest coraz bardziej powszechna i łatwa, o czym warto przekonać się już dziś, używając platformy stworzonej przez Agencję.

— O jakie dopłaty można ubiegać się w ramach płatności obszarowych w tegorocznej kampanii?

— Podobnie jak co roku, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego będzie to: jednolita płatność obszarowa; płatność za zazielenienie (ustalenie powierzchni gruntów ornych, dywersyfikacja upraw, trwałe użytki zielone, obszary proekologiczne — EFA); płatność dla młodych rolników; płatność dodatkowa, tzw. płatność redystrybucyjna dla małych gospodarstw, o powierzchni od 3 do 30 ha, które w roku 2015 zadeklarowały przynależność do sytemu dla małych gospodarstw, co znacząco upraszcza sposób uzyskiwania płatności, ponieważ takie gospodarstwo nie musi deklarować obszarów zazielenienia.

Kolejne płatności, o jakie mogą ubiegać się rolnicy, to płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją: do powierzchni upraw (burak cukrowy, konopie włókniste, rośliny strączkowe na ziarno, rośliny pastewne, ziemniaki skrobiowe, truskawki, pomidory, len, chmiel) i do zwierząt (krowy, bydło, owce, kozy). Na jednym formularzu wniosku można również ubiegać się o: przyznanie płatności ONW; przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach PROW 2014-2020, w tym o zachowanie zagrożonych zwierząt w rolnictwie; podobnie w ramach PROW 2007-2013 kontynuacja płatności rolnośrodowiskowych, również z zachowaniem zagrożonych zwierząt gospodarskich; także płatności ekologiczne; pomoc na zalesienie w ramach PROW 2014-2020 i kontynuacja z PROW 2007-2013 oraz przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną.

Oczywiście należy pamiętać o tym, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych, muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA), które należy wykazać w składanym wniosku. W 2017 roku obowiązuje również zakaz przekształcania tzw. cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych. ARiMR przypomina również, że do każdej działalności ewidencyjnej, na której deklarowane są działki rolne, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi i obszarami EFA. Wprowadzono jednak ułatwienie i od 2017 roku załącznik graficzny nie musi być podpisany przez wnioskodawcę.

— Na czym polega dywersyfikacja upraw?

— Dywersyfikacja to inaczej różnicowanie upraw. Rolnicy posiadający od 10 do 30 ha gruntów ornych zobowiązani są do prowadzenia co najmniej 2 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75 procent gruntów. Przy powierzchni powyżej 30 ha rolnik zobowiązany jest do co najmniej 3 różnych upraw, gdzie główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 proc. gruntów ornych. Warto pamiętać, że formy ozime i jare tej samej rośliny w kontekście dywersyfikacji są traktowane jak dwie różne uprawy.

Dywersyfikacja to tzw. praktyka równoważna realizowana w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020.

— Czym jest EFA?

— To obszar proekologiczny. Jeżeli rolnik posiada więcej niż 15 ha gruntów ornych, wówczas musi przeznaczyć 5 proc. powierzchni na utrzymanie takich obszarów. Zaliczają się do nich: grunty ugorowane; elementy krajobrazu (m.in.: pomniki przyrody, oczka wodne o powierzchni mniejszej niż 100 m kwadratowych, rowy, miedze śródpolne, drzewa wolnostojące, żywopłoty); strefy buforowe; pasy gruntów wzdłuż granic lasu; zagajniki o krótkiej rotacji; obszary zalesione; międzyplony i okrywa zielona; a także uprawy wiążące azot.

— Czy rolnicy mogą uzupełniać wnioski już po ich złożeniu?

— Zachęcam rolników, aby nie czekali ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę. Pozwoli to na spokojną ocenę składanych wniosków oraz w przypadku stwierdzenia braków na ich poprawienie w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich, w przypadku bowiem, gdy okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik biura powiatowego Agencji, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia, chyba że termin na składanie poprawek już upłynął.

W przypadku gdy rolnik nie usunie braków w dozwolonym czasie, wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego kompletnych dokumentów.

— Czy Agencja wprowadza jakieś udogodnienia dla rolników przy składaniu wniosków?

— Staramy się wesprzeć rolników. Nasze godziny pracy od 2 do 15 maja były wydłużone. Zaczęliśmy 2 maja, gdy podczas długiego majowego weekendu nasze biura były otwarte . Będziemy również pracować w sobotę 27 maja, również w godzinach 8.00-15.30. Wszystko w celu zapewnienia obsługi składanych przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie.

Warto jeszcze przypomnieć rolnikom składającym wnioski w powiecie olsztyńskim o zmianie adresu Olsztyńskiego Biura Powiatowego ARiMR — teraz to ulica Towarowa 20 w Olsztynie. Rolników zapraszamy do biur powiatowych Agencji i namawiamy do złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji e-wniosek, która znajduje się na naszej stronie internetowej http://arimr.gov.pl/

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 5 (320) maj 2017 rPolub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB