Piątek, 23 kwietnia 2021

Zachęta do uczestnictwa w systemach jakości

2015-12-24 15:00:00 (ost. akt: 2015-12-21 16:00:53)
Przystępowanie np. do systemu jakości „Quality Meat Program”, wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami syst

Przystępowanie np. do systemu jakości „Quality Meat Program”, wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami syst

Autor zdjęcia: Anna Uranowska

Podziel się:

Producenci rolni poprzez uczestnictwo i realizację działań w wybranym systemie jakości mogą otrzymywać wsparcie finansowe. Na działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” przeznaczono w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 21 mln euro ze środków EFRROW. Razem z pieniędzmi z budżetu krajowego pula środków wynosi łącznie 33 004 179 euro.

Już od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. można składać wnioski na w/w działania w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” w PROW 2014-2020 wdrażane będzie przez dwa poddziałania:
— wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości, które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości,
— wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, obejmujące wsparcie akcji w zakresie informacji i promocji produktów wysokojakościowych podejmowanych przez uczestników systemów jakości, tj. przez zespoły promocyjne składające się co najmniej z dwóch producentów.

3 lata refundacji


Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości obejmuje wsparcie na przystępowanie do systemów jakości. Przystępowanie do uczestnictwa w systemie jakości wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami systemu. Wsparcie ma charakter motywacyjny i ma na celu ułatwienie prowadzenia produkcji w nowych warunkach, wymaganych przez określony system jakości. Wsparcie ma na celu także umożliwienie pokrycia dodatkowych kosztów produkcji do momentu, kiedy będą one odzwierciedlone w wyższych cenach produktów na rynku. Pomoc ma formę refundacji, w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości.

Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.

Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty:
a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub
b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub
c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub
d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), lub
e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub
f) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub
g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub
h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” — „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub
i) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” — „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub
j) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” — „Wędliny”.

Wysokość pomocy, uzależniona jest od systemu jakości w którym uczestniczy rolnik. Maksymalne roczne stawki wsparcia wynoszą przez 3 kolejne lata:

a) 3 200 zł / rok — w przypadku wytwarzania produktów wpisanych do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, systemu ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
b) 3 000 zł /rok — w przypadku systemu rolnictwa ekologicznego,
c) 2 750 zł / rok — w przypadku systemu integrowanej produkcji roślin,
d) 1 470 zł / rok — w przypadku systemu „Jakość Tradycja”,
e) 2 386 zł / rok — w przypadku systemu „Quality Meat Program”,
f) 1 700 zł / rok — w przypadku systemu jakości „Pork Quality System”,
g) 2 000 zł / rok — w przypadku systemu jakości „Quality Assurance for Food Products”.

Dla grupy producentów też


„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” obejmujące wsparcie akcji w zakresie informacji i promocji produktów wysokojakościowych podejmowanych przez uczestników systemów jakości. Pomoc może być przyznana zespołowi promocyjnemu, którego członkowie uczestniczą w wytwarzaniu produktu rolnego lub środka spożywczego przeznaczonego do spożycia przez ludzi wytwarzanego w ramach systemów jakości, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1305/2013. Wysokość wsparcia wynosi 70 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych w celu przeprowadzenia działań promocyjnych. W zakresie wyboru operacji preferowani będą wnioskodawcy, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach „Działania informacyjne i promocyjne” objętego PROW 2007-2013. Kryteria wyboru będą uwzględniać założoną przez wnioskodawców efektywność zaplanowanych działań promocyjnych.

mgr inż. Barbara Skowronek, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
rolniczeabc@rolniczebac.pl

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 12 (303) 16 grudnia 2015 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Lanca #1965396 | 89.68.*.* 31 mar 2016 21:04

    Hm, moze sie tym musze zainteresowac, dbam o trzode jak tylko moge. Dobrze ze jeszcze mam klub superhodowcy do tego bo bym z torbami poszedł

    ! - + odpowiedz na ten komentarz