Wtorek, 20 kwietnia 2021

Czy opłaca się przystąpić do systemu dla małych gospodarstw?

2015-06-14 10:00:00 (ost. akt: 2015-06-11 15:38:56)
Rolnicy otrzymujący z tytułu płatności bezpośrednich nie więcej niż 1 250 euro na gospodarstwo zostaną włączeni do systemu automatycznie, chyba że nie wyrażą na to zgody

Rolnicy otrzymujący z tytułu płatności bezpośrednich nie więcej niż 1 250 euro na gospodarstwo zostaną włączeni do systemu automatycznie, chyba że nie wyrażą na to zgody

Autor zdjęcia: Anna Uranowska

Podziel się:

Tylko w roku 2015 podczas składania wniosku o dopłaty w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej rolnicy mają możliwość samodzielnie zadeklarować w tym wniosku zamiar uczestnictwa w systemie dla małych gospodarstw.

Brak sprzeciwu oznacza jednocześnie, że rolnicy zostaną włączeni do tego systemu automatycznie. Rolnicy otrzymujący z tytułu płatności bezpośrednich nie więcej niż 1 250 euro na gospodarstwo zostaną włączeni do systemu automatycznie, chyba że nie wyrażą na to zgody.

Wniosek złożyć do 10 lipca


Płatność dla małych gospodarstw będzie wyliczana jako suma wszystkich płatności, do otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie „standardowym” (tj. ubiegając się o kolejne płatności), z zastosowaniem maksymalnego limitu 1 250 euro. W instrukcji przesłanej rolnikowi wraz z formularzem wniosku znajduje się informacja o szacunkowych stawkach płatności (przedostatnia strona). Pozostali rolnicy mogą przystąpić na wniosek złożony w terminie do dnia 10 lipca 2015 r. — zaznaczając odpowiednią pozycję w formularzu wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub wypełniając odrębny formularz opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


A kiedy nie chce być w systemie?


Należy wiedzieć, że w przypadku kiedy rolnik nie wyraża zgody na włączenie do systemu, musi o tym poinformować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 10 lipca 2015 r (we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub na odrębnym formularzu opracowanym przez ARiMR). Wystąpienie z systemu możliwe będzie również w kolejnych latach. Ważnym jest, że rolnik, który wystąpi z systemu dla małych gospodarstw nie będzie miał możliwości ponownego w nim udziału.

Na powiększenie gospodarstwa


Rolnicy kwalifikujący się do systemu dla małych gospodarstw rolnych będą mogli skorzystać ze specjalnego instrumentu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pomoc przyznana zostanie tym rolnikom, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi na powiększenie gospodarstwa. Wysokość tego wsparcia w ramach PROW stanowić będzie 120 proc. rocznego wsparcia, do otrzymania którego beneficjent kwalifikowałby się w ramach systemu dla małych gospodarstw w I filarze Wspólnej Polityki Rolnej. Pomoc wypłacona zostanie jednorazowo — za okres od dnia przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 grudnia 2020 r. Oczywiście rolnicy muszą spełniać minimalne wymogi w zakresie powierzchni lub kwoty wsparcia (1ha lub 200 EUR) i wszystkie warunki określone dla pozostałych płatności, o które wnioskują w roku 2015 (tj. warunki dla: płatności na zazielenianie, dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, wsparcia powiązanego z produkcją). Płatność będzie przysługiwać tylko tym rolnikom, którzy nie podzielili (w sposób sztuczny) gospodarstwa po dniu 18.10.2011 r. w celu uzyskania tej płatności.

Jakie korzyści dla rolnika?


Rolnik, który przystąpi do systemu dla małych gospodarstw:
— będzie zwolniony z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia, ale otrzyma płatności na zazielenienie
— zostanie zwolniony z kontroli w ramach zasad wzajemnej zgodności
— zostanie zwolniony z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu niezgłoszenia wszystkich działek rolnych w gospodarstwie
— otrzyma zwolnienie z publikacji o beneficjentach płatności

Jakie grunty kwalifikują się do płatności?


Dla przypomnienia, wszystkim którzy jeszcze nie złożyli wniosku:
– każda powierzchnia użytków rolnych (grunty orne, trwałe użytki zielone, pastwiska trwałe lub uprawy trwałe, w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji) wykorzystywana przez cały rok kalendarzowy (z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych) do prowadzenia działalności rolniczej lub wykorzystywana głównie do prowadzenia działalności rolniczej. Wyłączone ze wsparcia będą obszary wykorzystywane jako lotniska, boiska sportowe lub pola golfowe, w tym obszary, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej,
– powierzchnie uprawnione do płatności w 2008 r., które po tej dacie przestały spełniać warunki kwalifikowalności w wyniku zalesienia i zobowiązania rolnośrodowiskowego wynikającego ze stosowania schematów pomocowych w ramach II filaru WPR.
Użytki rolne muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Działalność rolnicza to:
– produkcja, hodowla lub uprawa produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowla zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
– utrzymywanie użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających ponad zwykłe praktyki rolnicze.

Grunty uznaje się za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny, mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. W przypadku gruntów, na których znajdują się cenne siedliska przyrodnicze oraz siedliska lęgowe ptaków, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach:
— „Programu rolnośrodowiskowego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 — w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013;
— „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 — w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Na gruntach ugorowanych, które zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich jako obszar proekologiczny[1], ww. zabieg agrotechniczny, mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, można wykonać w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek.

Zagajniki, o krótkiej rotacji tworzą jednolite gatunkowo uprawy drzew z rodzajów brzoza, topola lub wierzba o powierzchni co najmniej 0,1 ha. Warunkiem przyznania płatności do powierzchni tych upraw jest ponadto dokonywanie zbioru plonu w cyklu nie dłuższym niż: 10 lat w przypadku upraw brzozy i 8 lat w przypadku pozostałych upraw.

mgr inż. Barbara Skowronek, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 6 (297) 10 czerwca 2015 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB