Piątek, 14 maja 2021

Uprawa konopi może się opłacać

2015-03-12 11:25:42 (ost. akt: 2015-03-12 11:36:41)
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu dostosował do warunków klimatyczno-glebowych Polski wiele odmian konopi włóknistych.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu dostosował do warunków klimatyczno-glebowych Polski wiele odmian konopi włóknistych.

Autor zdjęcia: IWNiRZ

Podziel się:

W Polsce uprawa konopi włóknistych znana była od niepamiętnych czasów. Dawniej nie budziła negatywnych emocji, konopie częściej kojarzono bowiem z przemysłem włókienniczym niż narkomanią. Rozwój tego przemysłu uległ jednak załamaniu w latach dziewięćdziesiątych m.in. z powodu wprowadzenia na rynek zamienników włókien naturalnych na rzecz syntetycznych i z powodu obostrzeń prawa dotyczącego uprawy drugiego rodzaju konopi jakim są konopie indyjskie.

W tym czasie państwo rozpoczęło walkę z nielegalnymi uprawami konopi indyjskich, które ze względu na swoje właściwości psychoaktywne nie są bez znaczenia dla zdrowia ludzkiego, a jednocześnie często mylone są z konopiami włóknistymi. Ustanowiono akty prawne mające na celu przeciwdziałanie narkomani i od tego czasu ogólna powierzchnia upraw konopi włóknistych w kraju zmniejszyła się do wielkości marginalnych. Nawet skuteczne prace hodowlane Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu nad uzyskaniem odmian przystosowanych do warunków klimatyczno-glebowych Polski, nieznacznie wpłynęły na zwiększenie powierzchni zasiewów. Szkoda, bo wszyscy na tym tracimy.

Szerokie zastosowanie włókien konopi


Obecnie na świecie konopie włókniste wzbogacają zasoby rynkowie wielu państw, mając szerokie zastosowanie w formie całych roślin, włókna, bądź paździerzy (produkt uboczny przerobu włókna) w:
— przemyśle spożywczym — mleczko konopne podobne do sojowego i ryżowego, olej spożywczy;
— przemyśle włókienniczym — odzież wysokiej jakości, tkaniny techniczne, maty dezynfekcyjne, liny cumownicze do statków;
— przemyśle papierniczym — słoma konopna zawiera ok. 30 proc. włókna, w którym może znajdować się do 80 proc. celulozy,
— budownictwie — np.: płyty stolarskie typu płyt wiórowych, materiały kompozytowe;
— motoryzacji — laminaty do tworzenia dowolnych konstrukcji;
— energetyce — brykiety opałowe.

Niepożądane substancje


Konopie włókniste zawierają śladowe ilości niepożądanych substancji. W Polsce wysiew konopi włóknistych ograniczyć należy do odmian, w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetra-hydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20 proc. w przeliczeniu na suchą masę. Odmiany wpisane są do:
a) krajowego rejestru odmian roślin rolniczych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupii Wielkiej. W roku 2014 były to odmiany: Beniko, Białobrzeska, Rajan, Tygra, Wielkopolska i Wojko;
b) Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), który jest dostępny m.in. na stronie internetowej COBORU.

Jak odróżnić konopie od konopi?


Nie jest łatwo odróżnić ziele konopi włóknistej np: od indyjskiej na polu uprawnym. Najbardziej istotnymi różnicami są wielkość roślin (ale nie na każdym etapie wzrostu) oraz rodzaj kwiatostanów. Kwiatostany męskie i żeńskie znajdujące się na jednej roślinie to cecha zwana jednopiennością, charakterystyczna dla konopi ze znikomą zawarością substancji narkotycznych. W przypadku konopi indyjskich mamy do czynienia z dwupiennością, czyli występowaniem żeńskich i męskich kwiatostanów na różnych osobnikach.

Przeznaczenie roślin determinuje siew


Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Materiał siewny konopi włóknistych musi posiadać kategorię elitarny albo kategorię kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. Stosowanie tego rodzaju materiału potwierdza się fakturą zakupu oraz etykietą na opakowaniu z nasionami tych roślin.
Norma wysiewu nasion zależy od przyszłego przeznaczenia roślin. Przykładowo: na włókno tekstylne do 60 kg nasion na ha, na papier 20-40 kg/ha, na materiały budowlane ok. 40 kg/h a na materiał siewny ok. 10 kg. Plon słomy konopi wahać się może od 7-15 t/ha, plon nasion 300-1 000 kg/ha — wszystko w zależności od zastosowanej odmiany i technologii zbioru konopi włóknistych.
Cena słomy konopnej szacuje się na poziomie ok. 340-380 zł/t w skupie krajowym i ok. 400-420 w zagranicznym. Natomiast za materiał siewny zapłacimy od 7-12 zł/kg.

Dopłata bezpośrednie do 200 euro


Plantatorom przysługują dopłaty bezpośrednie, w tym płatności do powierzchni upraw konopi włóknistych, które wg tzw. projektowej stawki w roku 2015 mogą wynieść do 200 euro/ha. Jednakże kwalifikowalność obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi zależeć będzie od wykorzystywania nasion odmian wymienionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych w dniu 15 marca roku, na który płatność została przyznana, i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ponadto, ostateczne wysokości stawek płatności określane będą co roku na podstawie wielkości dostępnej koperty finansowej oraz liczby hektarów zakwalifikowanych do wsparcia.
Należy zauważyć, że powierzchnia kwalifikowana do płatności nie może być większa niż powierzchnia objęta zezwoleniem na uprawę, którą posiada producent rolny. Aby uzyskać płatności, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie wymagała zawarcia umowy kontraktacyjnej, natomiast do wniosku o przyznanie płatności będzie trzeba dołączyć: oświadczenie o uprawie konopi i etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi. Minimalna powierzchnia działki rolnej do uzyskania dopłaty z tego tytułu wynosi 0,1 ha.

Konsultacje społeczne i zezwolenia


Założenie plantacji konopi włóknistych wiąże się z uzyskaniem obowiązkowych zezwoleń, zarówno po stronie rolnika, jak i podmiotów skupujących włókno konopne. Podstawowym aktem prawnym regulującym warunki legalnej uprawy konopi jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.).
Sejmiki województw corocznie określają ogólną powierzchnię i rejonizację upraw konopi włóknistych na podstawie informacji o planowanych kontraktacjach z rolnikami, deklarowanych przez podmioty posiadające zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Obecnie od 25 lutego do 25 marca 2015 r. trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2015 roku w województwie warmińsko-mazurskim. Do zgłaszania opinii i uwag w konsultowanej sprawie Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji na wniosek zawierający: dane osobowe, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, informację o odmianie konopi, powierzchni uprawy, numerze działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, informację o rodzaju umowy, oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa dot. uprawy i zbioru ziela konopi innych niż włókniste oraz uprawy konopi włóknistych wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.

Uprawa i skup pod ścisłą kontrolą


Nadzór nad uprawami, również sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zasiewu, który uprawniony jest do wejścia na grunty, na których prowadzona jest uprawa, bądź dojścia do tych gruntów przez inne nieruchomości, kontroli dokumentów uprawniających do prowadzenia upraw konopi włóknistych a w razie konieczności, żądania wyjaśnień od prowadzącego uprawy. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych są obowiązane do okazania upoważnienia wydanego przez organ sprawujący nadzór. W przypadku stwierdzenia nielegalnych upraw organ nadzorujący wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób. Wszystko oczywiście na koszt prowadzącego uprawę.
Oprócz zezwolenia na uprawę producent konopi włóknistych musi posiadać umowę kontraktacyjną, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie wydawane przez marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. W województwie warmińsko-mazurskim od 2014 r. przedmiotowe pozwolenie posiadają cztery podmioty, ale skup w 2015 roku będą prowadzić trzy podmioty.
Decyzję administracyjną o wydaniu powyższego zezwolenia marszałek wydaje na wniosek podmiotu ubiegającego się. Wniosek powinien zawierać: dane osobowe i adres albo nazwę firmy wraz z siedzibą i adresem wnioskodawcy, numer NIP albo REGON, adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu, informację o zakresie i celu podejmowanej działalności. Dodatkowo dołączyć należy oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.

Uwaga na surowe prawo


Na koniec warto nadmienić, że przepisy karne stanowią, że kto wbrew przepisom ustawy uprawia lub zbiera ziele konopi inne niż włókniste podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a jednocześnie stanowi, że jeżeli sprawca prowadzi uprawę, która może dostarczyć znacznej ilości słomy makowej lub ziela konopi innych niż włókniste podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast, kto wbrew przepisom ustawy, uprawia konopie włókniste podlega karze grzywny.

Uprawa konopi włóknistych i maku w województwie warmińsko-mazurskim:
Zgodnie z projektem uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 z uwagi, na brak podmiotów zainteresowanych uprawą czy też prowadzeniem działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego (na cele spożywcze i nasiennictwa) oraz maku innego niż niskomorfinowy (na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa), powierzchnia zasiewów maku na 2015 rok jest równa zeru. Skutkuje to całkowitym zakazem uprawy maku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Skup konopi włóknistych w 2015 r. dokonywany będzie przez podmioty posiadające zezwolenie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, tj. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, HemPoland z siedzibą w Elblągu oraz Lobotomia z siedzibą w Tczewie.
W projekcie uchwały określa się ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy konopi włóknistych w woj. warmińsko-mazurskim w roku 2015 na 158 hektarów. Jednocześnie, pod uprawę konopi włóknistych w 2015 r. proponuje się przeznaczyć powierzchnię 158 ha w obrębie gmin: Banie Mazurskie – 2 ha, Zalewo — 4 ha, Biskupiec — 10 ha, Dąbrówno — 10 ha, Tolkmicko — 0,5 ha, Elbląg — 103,5 ha, miasto Olsztyn — 1 ha, Braniewo — 4 ha, Płoskinia — 3 ha, Dobre Miasto — 10 ha, Jeziorany — 5 ha i Barczewo — 5 ha.
Od 25 lutego do 25 marca 2015 r. trwają konsultacje powyższego projektu uchwały sejmiku województwa.
Źródło: www.bip.warmia.mazury.pl

mgr inż. Izabela Mikuło

Artykuł ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 3 (294) 11 marca 2015 r.

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Polub nas na Facebooku:

Komentarze (11) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Pati #2963711 | 79.190.*.* 24 sie 2020 11:06

  Ważne by susz był z pewnego źródła i miał potwierdzoną legalność badaniami . Np, tutaj https://canndar.pl

  ! - + odpowiedz na ten komentarz

 2. Golona #2716489 | 87.207.*.* 14 kwi 2019 06:03

  Zastanawiam się nad zarejestrowaniem firmy i produkowaniem oleju CBD z tym że działalność chciał bym prowadzić w Czechach ,a produkty dystrybuować na rynek krajowy.Chodzi wyłącznie o zawiłość procedur związanych z uprawą konopi przemysłowych w Polsce.Czy ktoś może mi powiedzieć na jakie dotacje mogę liczyć przy takiej działalności? Chodzi mi nie tylko o dopłaty do hektara tylko na przykład na wdrażanie nowych technologii gdyż ekstrakcję chcę przeprowadzać ultradźwiękowo . To nie ma być zabawa,myślę o poważnej w pełni profesjonalnej firmie,być może nawet o kontrakcie rządowym na produkcję medycznych konopi jeśli prawo na to pozwoli.Proszę kogoś ogarniętego o jak najwięcej info odnośnie możliwości korzystania z wszelkiego rodzaju ulg czy dotacji choćby unijnych.

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

 3. Medicanawarszawa #2680283 | 217.99.*.* 12 lut 2019 15:09

  23 października 2017 roku firma Spectrum Cannabis jako pierwsza w Polsce zarejestrowała konopie medyczne. Mają one postać suszu pochodzącego z kwiatostanów roślin żeńskich Cannabis sativa L. 17 stycznia 2018 roku specyfik ten trafił do oficjalnego obrotu farmaceutycznego. Lista aptek, w których jest dostępny, wciąż rośnie.Pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Medycznymi Konopiami Medicana mieszczące się w Warszawie przy ul.Wołodyjowskiego 52 to szansa dla wielu pacjentów cierpiących na ciężkie choroby, które trudno leczyć tradycyjnymi metodami. Potrzebujesz więcej informacji ? Zadzwoń 228531272 lub email: info@medicana.pl

  ! - + odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  1. niki24 #2341102 | 5.62.*.* 1 paź 2017 23:20

   Więcej informacji o konopi można znaleźć na narodowym instytucie konopi - niki24.pl

   Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. medycynaBCD #2329616 | 5.62.*.* 17 wrz 2017 08:28

   Konopie włókniste wykorzystywane są przy Tworzeniu olejków medycznych. Zapraszam do obejrzenia: https://medycynacbd.pl/olej-konopny-cbd

   Ocena komentarza: poniżej poziomu (-2) ! - + odpowiedz na ten komentarz

  Pokaż wszystkie komentarze (11)